۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر یک دوره مکمل سازی با متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر برخی آنتی اکسیدان ها در پی یک جلسه فعالیت پلایومتریک

طیبه پژوهنده ، فرزاد زهساز* گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران مجله پزشکی شهرکرد چکیده زمینه و هدف: فعالیت […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

: فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغ

ریحانه زرباف ، مریم کوشکی جهرمی* ، محمد صوفی آبادی، دکتر فرهاد دریانوش، دکتر امیر پیمانی مجله پزشکی شهر کرد چکیده زمینه و هدف: دوران بارداری […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

رابطة شاخص تودة بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش‌آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت

پرستو حاج قربانی ۱؛ فرهاد رحمانی نیا۲؛ حمید محبی۲ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، مدرس مدعو دانشگاه شهرکرد ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان فیزیولوژی ورزشی چکیده امروزه، یکی […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان

میترا عزیزی ماسوله۱؛ عباس زارع میرک آبادی ۲؛ عبدالعلی بنایی فر۳؛ نادر شاکری۴ ۱دانشجوی دکتری فیریولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ۲استاد گروه جانوران سمی، […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو

عباس کیهانیان۱؛ حمید اراضی ۲؛ مهدی کارگرفرد۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان فیزیولوژی ورزشی چکیده […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی پروتئین‌های شبکة آندوپلاسمی بافت سیاتیک موش‌های صحرایی دیابتی

محمد حامدی فرorcid 1؛ رحیم میرنصوری ۲؛ مسعود رحمتی ۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی

طیبه باغیان۱؛ علی حیدریان پور ۲؛ الناز شکری۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌ سینا ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا ۳دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر یک ماه تمرینات مرسوم برآمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی واجرای کاتای قهرمانان بین‌المللی

سعید نیکوخصلت۱؛ جواد وکیلی۲؛ سعید فتح الهی ۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان

حمید آقا علی نژاد ۱؛ محمدامین ساعی۲؛ علیرضا رمضانی۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌دبیر […]