۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تأثير برنامه تمرين هوازی بر علائم يائسگی و کيفيت زندگی زنان يائسه غير ورزشکار

زهرا جامی عابد مقدم، ناهيد بيژه ، علی‌اکبر هاشمی جواهری پيش‌زمينه و هدف: يائسگی نشانه گذر از دوران باروری و رسيدن به ناباروری است. در اين […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تعيين ارتباط بين ميزان فعاليت بدنی با سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اروميه

اصغر توفيقی، سولماز بابايی، فاطمه ايلون کشکولی ، رقيه بابايی (مجله پزشکی ارومیه) پيش‌زمينه و هدف: فعاليت بدنی از مؤلفه‌های مؤثر بر ابعاد مختلف زندگی است، […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه فعاليت جسمانی در زنان مبتلا و غيرمبتلا به ليوميوم رحمی

سهيلا بانی، شيرين حسن‌پور، سولماز جلالی چايچی، حسين ابراهيمی ، مهرانگيز ابراهيمی ممقانی (مجله پرستاری ارومیه) پيش‌زمينه و هدف: ليوميوم رحمی شايع‌ترين تومور خوش خيم رحمی […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و يولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تري‎گليسريد) در موش صحرايی نر تغذيه شونده با رژيم غذايی پرچرب

ابوطالب ارشدی*، . ابراهيم طالبی ، . يعقوب طاهری چکيده مقدمه:نقش گياهان در کاهش چربي‎های خون و در نتيجه کاهش احتمال بروز بيماري‎های قلبی- عروقی شناخته […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مقايسه اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی و تمرين همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم

محمد مهدی رفيعی، نادر شوندی، عباس صارمی ، عباس عبدالملکی* زمينه و هدف: پژوهش‌های مربوط به بررسی اثر تمرينات ورزشی، به ويژه تمرين هم‌زمان بر تغييرات […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير دو شدت مختلف فعاليت بدنی بر سطوح پلاسمايی آديپونکتين و رزيستين دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن

بابک داوودی*، شيرين زيلايی بوری، اکرم آهنگرپور، مريم زيلايی بوری زمينه و هدف: فعاليت بدنی و اضافه وزن هر دو همئوستاز بدن را دست خوش تغيير […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثير ۱۲ هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

زينب امينی لاری، فرهاد دريانوش*، مريم کوشکی جهرمی، محمد محمدی (مجله پزشکی اراک) زمينه و هدف: هورمون‌های مشتق از آديپوکين‌ها شامل لپتين، آديپونکتين، رزيستين، آپلين، امنتين […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

ارتباط بين شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

سيدرضا حسينی(MD)، پروين سجادی(MSc)، سحر جمالی(MD)، ، حاجی قربان نورالدينی(MD)،، رضا قديمی(PhD)، ، علی بيژنی(MD) (مجله پزشکی بابل) سابقه و هدف: پوکی استخوان و چاقی مشکل […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۳

بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران

نسيبه شريفی، شهناز نجار، ميترا تدين نجف آبادی ، محمدحسين حقيقی زاده مقدمه و هدف: متوسط سن منارک به علت تنوع منطقه‌ای از کشوری به کشور […]