۲۱ آبان ۱۳۹۵

پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

هدی عبدی حمزه کلایی۱ ؛ عباسعلی گائینی ۲ ؛ محمدرضا کردی۳ ؛ ولی اله دبیدی روشن۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر ۸ هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIL-10 ،TNF-a ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر

بهلول قربانیان ۱ ؛ آقاعلی قاسم نیان۲ ۱استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ۲استادیار گروه تربیت بدنی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا ۳ بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق

سمانه ابراهیم پور۱ ؛ خدیجه ایران دوست ۲ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران ۲استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

آسیه میرزا آقاجانی۱ ؛ حسن علی خانی ۲ ؛ زهرا حجتی۳ ؛ علی قرائت۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۲استادیار گروه تربیت […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء

حامد اسماعیلی۱ ؛ مهرداد عنبریان ۲ ۱دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

مقایسه آثار هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و مکمل‌یاری عصاره ی سیر بر MDA وTAC در موش‌های صحرایی مبتلا به سندرم متابولیک

علیرضا رستمی; وحید تادیبی; ناصر بهپور; ناصر احمدی اصل مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثر تمرین استقامتی (ET) […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تاثیر تمرین مقاومتی بر تغییرات عملکردی و هیستوپاتولوژیکی عضله پس از آسیب استرین مزمن در موش های صحرایی سالمند

طاهر افشارنژاد ، مریم نورشاهی ، سیاوش پرورده مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: آسیب استرین تکراری (RSI) با افزایش در ماتریکس خارج سلولی (ECM)، آتروفی […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

بررسی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره یونجه بر میزان کاتپسین S و سیستاتین C دختران دارای کاهش وزن

سارا نصیری سمنانی *۱ ، فرشته شهیدی۲ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۱، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دکتر مژگان احمدی *۱، دکتر آسیه عباسی دلویی۲ ، دکتر لاله بهبودی۳ ۱- استادیار واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، […]