۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی

مهدی صفایی ۱ ؛ حسین مجتهدی۲ ؛ فاطمه قربانی۱ ؛ نیما قره داغی۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

سلمان نظامی۱ ؛ محمد علی سمواتی شریف ۲ ؛ اسدالله چزانی شراهی۱ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال

تکتم شادکام ۱ ؛ پروانه نظرعلی۲ ؛ ناهید بیژه۳ ۱کارشناس‌ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران ۲دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

شادمهر میردار ۱ ؛ سیدعیسی مهدی نیا۲ ؛ طاهره بیانی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

مریم شعبانی۱ ؛ سیروس چوبینه ۲ ؛ محمدرضا کردی۳ ؛ مرجان افغان۴ ۱مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، البرز، ایران ۲استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر چهار هفته مصرف امگا۳ با منشأ گیاهی (عصارۀ کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال

حسین نظری ۱ ؛ ضیاء فلاح محمدی۲ ؛ شمس الدین رحیمی زاده۳ ؛ زینب هوشمندی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان

اکبر رحیمی* ۱ ؛ رامین بلوچی۲ ؛ رسول اسلامی۳ ؛ مهدی شاهرخی۱ ۱کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی

الناز دیزجی ۱ ؛ حیدر صادقی۲ ؛ رغد معمار۳ ۱کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ۲استاد گروه بیومکانیک […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن

اعظم بهراد۱ ؛ رویا عسکری ۲ ؛ محمدرضا حامدی نیا۳ ۱٫دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی […]