۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود

حسین مرادی ۱؛ نسرین رضویان زاده۲؛ علی یونسیان۳؛ الهام زاهدی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، آموزش‌و‌پرورش شاهرود ۲استادیار، متخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع به‌همراه تمرین اختصاصی در ارتفاع بالا و پایین بر اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان استقامت تیم ملی

روح اله محمدی میرزایی ۱؛ شادمهر میردار۲؛ علیرضا صفایی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۳مربی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی

فرزاد ناظم۱؛ الهام حکامیان۲؛ کمال رنجبر ۳؛ افشین نظری۴ ۱استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ۳استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

پیش‌آماده‌سازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفین‌های هیپوکامپ، اختلال حافظۀ فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موش‌های صحرایی را کاهش می‌دهد

نبی شمسایی ۱؛ حمید رجبی۲؛ ناهید ابوطالب۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ایلام ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی ۳دانشیار فیزیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

رحمان سوری ۱؛ اعظم رمضانخانی۲؛ علی اصغر رواسی۳؛ علی اکبرنژاد۱ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

سارا ظاهری۱؛ وحید تادیبی ۲؛ امیر عباس منظمی۳؛ فرهاد نعلینی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی ۳استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تاثیر تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن VEFG در دو بافت چربی احشایی و زیر جلدی موش‌های نر ویستار

سارا غفاری حومدینی، دکتر محمدرضا اسد، دکتر بهزاد بازگیر، دکتر مصطفی رحیمی * مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی […]
۹ مهر ۱۳۹۶

مقایسه اثر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقاومت به انسولین و نسبت آدیپونکتین به لپتین در رت های دیابتی

دکتر عباس صارمی * گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: هورمون­ های مرتبط با چاقی لپتین و آدیپونکتین […]
۹ مهر ۱۳۹۶

تأثیر مکمل کافئین بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم متعاقب فعالیت وامانده هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن

اسماء سلیمانی *۱، سعید شاکریان۲، روح‌اله رنجبر۲ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، […]