۱۹ اسفند ۱۳۹۶

مقایسۀ QTc ورزشکاران مرد نخبه، باشگاهی و مبتدی در حالت استراحت و ورزش وامانده‌ساز

علیرضا کاشف ۱؛ فرشاد غزالیان۲؛ نادر شاکری۲ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران ۲٫ استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

مقایسۀ سرعت هدایت عصبی اندام تحتانی غالب و غیرغالب ورزشکاران و غیرورزشکاران

سید مصطفی سراب زاده ۱؛ محمد شریعت زاده جنیدی۲؛ بیتا بردبار آذری۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی تمرین، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان مشهد، ایران ۲استادیار […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر ده هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل‌دهی سیاه‌دار بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دیابتی نوع دو

جواد وکیلی ۱؛ ناصر آقا محمد زاده۲؛ طناز میرزا علیلو۳ ۱۱٫ استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲دانشیار دانشکدۀ […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین تنه بر سوخت و ساز چربی در زنان چاق

مینو باسامی ۱؛ سجاد احمدی زاد۲؛ سایه هاتفی۳ ۱٫استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هسته پزوهشی فیزیولوژی تندرستی و فعالیت بندی، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطوح پلاسمایی اپلین و نیتریک اکساید مردان میانسال غیرفعال

سیروس چوبینه ۱؛ فاطمه شب خیز۲؛ حافظ رحیم زاده۳؛ حسین برزگری مروسی۳ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲٫ دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر کوتاه‌مدت مکمل‌دهی کوآنزیم Q10 و استراتژی پیش‌سرمایی بر شاخص‌های آسیب عضلانی شناگران نخبه‌

علی امامی؛ اصغر توفیقی ۲؛ سیامک رضایی عصری۳ ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ۲٫ […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

اثر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن GSK-3β در بخش حرکتی نخاع رت‌های نر ویستار با نوروپاتی دیابت

فرانک صادقی پور وجدانی۱؛ رضا قراخانلو ۲؛ مسعود رحمتی۳؛ منصوره موحدین۴ ۱دانشجوی دکتری ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر دوازده هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر کارکردهای عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال

علی اصغر مازنی ۱؛ محمدرضا حامدی نیا۲؛ امیر حسین حقیقی۳؛ نصرت الله هدایتی پور۴ ۱استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش مرکز آموزش عالی کاشمر،کاشمر، ایران ۲استاد، گروه فیزیولوژی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر تودة عضله و شاخص های اکسایشی – ضداکسایشی در بافت عضلة موش های صحرایی دیابتی

علی صمدی ۱؛ عباسعلی گائینی۲؛ علی اصغر رواسی۳؛ مریم خالصی۴ ۱استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد ۲استاد دانشکده تربیت بدنی […]