۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان

سعید نقیبی ۱؛ محمد جواد ملکی۲؛ زیبا استوان۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲جراح قلب و توراکس، متخصص طب فیزیکی ۳کارشناس ارشد […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار

محمد شریعت زاده ۱؛ سمیرا غلامیان۲؛ داوود محسنی نیا۳؛ زهره برهانی۴؛ علی کاشی۵ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار

Sadaf Kara’i 1 , Ali Asghar Ravasi 2 , Majid Gholipour 3 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع تمرین […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

Mehdi Pirooz 1 , Mohammad Ali Azarbayjani 1 , Seyed Ali Hosseini 2 , Maghsoud Peeri 1 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه : اثرات بیولوژیک […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1 , Kamal Azizbeigi , Khalid Mohammad Zade Salamat 2 , Behshad Naghsh Tabrizi 3 , Mohammad Ali Azarbaijani 4 مجله دانش و تندرستی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-۲ بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی

الهام شهاب پور۱ ، مریم کوشکی جهرمی* ۲، محسن ثالثی۳ ، غلامحسین تمدن۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی مردان سالمند

ادریس باوردی مقدم* ۱، سیدصدرالدین شجاع‌الدین ، حسین رادفر مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : سالمندی به عنوان یکی از مراحل تکاملی زندگانی بوده […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد

سیدعلی اصغر حسینی ، امیرحسین حقیقی* ۱، سیدعلیرضا حسینی کاخک مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها می‌تواند […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون‌دی‌آلدئید، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق

زهره امیرخانی ، محمدعلی آذربایجانی* ۱ مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : استرس اکسایشی نقش مهمی را در پاتوژنز بسیاری از بیماری‌ها مانند آترواسکلروز […]