۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

تأثير۸ هفته تمرينات تناوبی به همراه خوردن سرکۀ سيب بر نيمرخ هماتولوژيک و چربی‌های خون در مردان جوان غيرورزشکار

احمد عبدی* ، ارد مهاجر ايروانی هدف از پژوهش حاضر، تأثير۸ هفته تمرين‌های تناوبی به همراه خوردن سرکۀ سيب بر نيمرخ هماتولوژيک و چربی‌های خون در […]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

اثر مصرف کافئين پس از يک دورۀ بارگيری کراتينی بر استقامت عضلانی و سطوح کورتيزول و کاتکولامين مردان ورزشکار

احسان ديناروند* ، احمد همت فر برای بررسی اثر مصرف کافئين پس از بارگيری کراتينی بر استقامت عضلانی و سطوح کورتيزول و کاتکولامين مردان ورزشکار، ۱۲ […]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

اثر تمرينات ترکيبی و مکمل منيزيم بر استقامت و خستگی در بيماران مولتيپل اسکلروزيس

غلامرضا شريفی* هدف اين پژوهش،بررسی اثرتمرين‌های ترکيبی به همراه مصرف مکمل منيزيم بر استقامت،خستگی و کيفيت زندگی زنان مبتلا به اماس بود. ۳۵زن مبتلا به بيماری […]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

تأثير۸ هفته تمرين هوازی بر ميزان تغييرات اُمنتين‌ـ۱،مقاومت به انسولين،CRPو نيمرخ ليپيدی در زنان سالمنداضافه وزن و چاق

مهدی نمازی زاده* ، خسرو جلالی دهکردی هدف ازاين پژوهش،بررسياثر۸ هفته تمرين هوازی بر ميزان تغييرات امنتين‌ـ۱،مقاومت به انسولين،CRP و نيمرخ ليپيدی در زنان سالمند اضافه […]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

تاثير ۸ هفته تمرينات هوازی بر ترکيب بدن و غلظت پلاسمايی فاکتور رشد انسولين-۱ و پروتيين متصل شونده (شماره ۳) به آن در زنان چاق

نسرين عبدی‌کيکانلو، هادی روحانی ، فائزه عصاری سابقه و هدف:  با توجه به اثرات ورزش روی وضعيت ترکيب بدن و فاکتورهای بيوشيميايی، هدف اين پژوهش بررسي […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

اثر مکمل ‌ياری ترکيب کلسيم- ويتامين D بر پروفايل متابوليک و پيامدهای بارداری

فرشته بهمنی، ذات اله عاصمی، اکرم خصاف، مليکا فلاح، احمد اسماعيل زاده ، مريم کرمعلی مقدمه: هدف از طراحی اين مطالعه، تعيين اثرات مکمل ياری با […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

سطح پلاسمايی ويسفاتين زنان مبتلا به ديابت نوع ۲: مقايسه اثر دو نوع پروتکل تمرينی هوازی و مقاومتی

اصغر توفيقی *، صبا حمزه‌زاده ، عليرضا مهدی‌زاده ، محمدرضا ذوالفقاری پيش زمينه و هدف: ويسفاتين از پروتئين‌های شبه انسولينی مترشحه از بافت چربی است که با […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

اثر جلسات مکرر فعاليت ورزشی بر سلو لهای ايمنی و کورتيزول در دختران ورزشکار

هديه جعفری، عبدالحسين طاهری کلانی ، عليرضا صفرزاده هدف: تحقيقات نشان داده‌اند، بازيافت ناکافی بين جلسات تمرينی سبب سرکوب سيستم ايمنی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

بررسی کيفيت زندگی زنان سالمند

داود حکمت پو، فرزانه جهانی* ، فاطمه بهزادی زمينه و هدف: روند رو به افزايش جمعيت سالمندي ايران و همراه بودن پديده سالمندی با بروز اختلالات […]