۹ آذر ۱۳۹۴

آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

۱ الله یار عرب مومنی ؛ ۲ حمید محبی؛ ۳ فرهاد رحمانی نیا؛ ۴ احمد ریاسی ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تغییرپذیری فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آنها با نیمرخ چربی‌های بدن در افراد فعال و غیرفعال

۱ مجید کاشف؛ ۲ میثم شعبانی نیا ؛ ۳ سارا زارع کاریزک ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۲مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر دو شیوۀ تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح آپلین پلاسمایی و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی دختران دچار اضافه‌وزن و چاق

۱ رضوانه گلدوی؛ ۲ مهدی مقرنسی ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و […]
۹ آذر ۱۳۹۴

مقایسۀ اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور‌های خطر بیماری-های قلبی-عروقی در دختران کم‌توان ذهنی

۱ امیرحسین حقیقی ؛ ۲ نسرین گلردی؛ ۳ محمدرضا حامدی نیا ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تمرین تناوبی خیلی شدید مفید یا مضر: بررسی تغییرات تراکم استخوان بعد از یک دوره برنامۀ تمرین تناوبی خیلی شدید در ‌رت‌های نر بالغ نژاد ویستار

۱ علیرضا قارداشی افوسی ؛ ۲ سیروس چوبینه؛ ۳ عباسعلی گائینی؛ ۴ محسن جاویدی؛ ۵ علی اصغر فلاحی ۱دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۹ آذر ۱۳۹۴

بررسی ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیک بازیکنان نوجوان والیبال به‌منظور استعدادیابی براساس پست‌های مختلف

۱ سعید نظری ؛ ۲ علیرضا سلیمی آوانسر؛ ۳ وحید نظری ۱کارشناس ‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی ۲استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی ۳کارشناس ‌ارشد […]
۹ آذر ۱۳۹۴

طراحی برنامۀ تمرین شبیه‌سازشدۀ مسابقات تکوا ندو بر پایۀ نیمرخ تغییرات تواتر ضربان قلب، سطح لاکتات خون و درک فشار کار

۱ مهدی صمدی؛ ۲ فرزاد ناظم ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ۲دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین ترکیبی (مقاومتی – استقامتی) بر مقادیر استراحتی رتینول متصل به پروتئین ۴ ( (RBP4)و مقاومت به انسولین مردان میانسال چاق

۱ رحمان سوری؛ ۲ علی اصغر رواسی؛ ۳ محمدرضا دارابی ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران ۲استاد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران […]
۹ آذر ۱۳۹۴

The Effects of Caffeine Supplements on Exercise-Induced Oxidative Damages

 Akbar Zeraatpishe 1 ; Ali Akbar Malekirad 2 ; Javad Nik-Kherad 3 ; Afshar Jafari 3 ; Saeed Yousefi Babadi 4 ; Farzeen Tanwir 5 ; […]