۶ بهمن ۱۳۹۶

اثر تمرین اینتروال با شدت بالا بر حافظه اجتنابی غیر‌فعال و سطوح کورتیکوسترون هیپوکمپی موش‌های صحرایی نر

عباس عبدالملکی ، محمدعلی سمواتی شریف، حجت ا. . علایی دانشجو دانشگاه بوعلی سینا مجله پزشکی رفسنجان زمینه و هدف: تا کنون اثربخشی تمرینات اینتروال با […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر برخی عوامل فیبرینولیتیکی مردان جوان فعال

نیکو خسروی *۱، نگین کردی۲ ۱- دانشیار دانشگاه الزهرا (س) ۲- کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا (س) مجله افق دانش متن کامل مقاله رایگان  
۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر دو روش ماساژ و فعالیت ورزشی منتخب در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات و میزان درد و ناتوانی در زنان سالمند غیرفعال دزفول

سعید تنورساز *، ناصر بهپور، وحید تادیبی، لورا چپری گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، اهواز مجله فیزیولوژی ورزشی زمینه و هدف: با افزایش […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

اثر تمرین ورزش استقامتی بر سطوح سرمی هورمون‎های جنسی و پارامترهای اسپرم موش‎های صحرایی پس از القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید

محمد پرستش، علی حیدریان پور * گروه فیزیولوژی ورزشی‌، دانشگاه بوعلی سینا همدان مجله پزشکی شهرکرد زمینه و هدف: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ اثر ۱۰ […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر عملکرد اندوتلیال عروق؛ متاآنالیز مطالعات داخل و خارج از کشور

عذرا احمدی۱؛ ولی الله دبیدی روشن ۲؛ آرش جلالی۳ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۳استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت بالا بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون، قبل و بعد از ۱۰ هفته تمرین مقاومتی در کودکان چاق

اصغر توفیقی ۱؛ وفا کریم نیا صاحب۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون‌های جنسی و تعداد اسپرم‌های اپیدیدیمی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با محلول ساکاروز

رامین مهمان دوست۱؛ علی رضا صفرزاده ۲؛ فرشته میر محمد رضایی۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۳استادیار زیست‌شناسی تکوینی، دانشگاه مازندران […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر

صالح رحمتی احمدآباد۱؛ محمدعلی آذربایجانی ۲؛ محمد ناصحی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

اثر تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور مهارکنندۀ ماکروفاژ و ارتباط آن با تغییرات گلبول سفید، گلوکز و انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع دو

سمیرا زند۱؛ روح الله نیکویی ۲؛ داریوش مفلحی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]