۲۳ تیر ۱۳۹۶

شماره بهار ۱۳۹۶ مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد دانشگاهی

شماره بهار ۱۳۹۶ مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد دانشگاهی لیست مقالات این شماره               متن […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسۀ میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار

مهدی شهبازی ۱؛ علی صمدی۲؛ زهرا نعمتی۳؛ ابوالفضل شایان نوش آبادی۴ ۱دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲استادیار گروه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با چرخ کارسنج و مصرف عصارۀ گزنه بر سطوح پلاسمایی نسفاتین-۱ و پروتئین واکنشگر C در زنان دارای اضافه وزن و چاق

سهیلا مقدم افتخاری۱؛ مجید وحیدیان رضازاده۲؛ مهدی مقرنسی ۳؛ منصور کرجی بانی۴ ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر فاکتور رشد فیبروبلاست ۲۱ و آدیپونکتین در مردان چاق

آسیه عباسی دلویی ۱؛ میلاد ملکی دلارستاقی۲ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر ده هفته تمرین تناوبی هوازی بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی و اکسیدانی در بیماران دیابتی نوع دو

عباسعلی گائینی۱؛ علیرضا قارداشی افوسی ۲ ۱استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی بر عملکرد کبد در مردان چاق

محمد آلی۱؛ حسن متین همایی ۲؛ محمد علی آذربایجانی۳؛ مقصود پیری۳ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل تورین بر میزان خستگی عصبی عضلانی و سطوح لاکتات خون در فعالیت تناوبی بیشینه

علی اکبرنژاد۱؛ سید مصطفی موسوی مظفر۲؛ الیاس کوثری۳؛ سمانه کنشلو ۴ ۱دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا

ریحانه دلبری ۱؛ رزیتا فتحی۲؛ الهه طالبی گرکانی۲ ۱کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر سطوح هموسیستئین و BDNF در مردان فعال

مهدی نقابی۱؛ محمد فاضل زاده ۲؛ ضیاء فلاح محمدی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و […]