۱۲ مهر ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی‌ـ عروقی زنان ميانسال

سيد علی حسينی، محمد علی آذربايجانی، راضيه نوری زاده ، زهرا گيتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی اثر يک دوره […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

اثر کاهش فاصله‌های استراحتی بين ست‌های تمرينی به همراه مصرف مکمل کراتين مونوهيدرات بر عملکرد قدرتی و استقامتی زنان تمرين کرده

سحر کمانکش ، راحيل رزاقی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی پاسخ قدرت و استقامت به تمرين‌های مقاومتی با فواصل استراحتی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

پاسخ پروتئين وابسته به آگوتی (AgRP) به مصرف گلوکز پس از يک جلسه فعاليت هوازی در مردان غيرورزشکار

احمد عبدی ، آسيه عباسی دلويی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهش، بررسی پاسخ پروتئين وابسته به آگوتی (AgRP) به مصرف گلوکز […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

بررسی تغييرات وزن، مقاومت انسولين، حداکثر اکسيژن مصرفی و برخی عامل‌های فيزيولوژيک نوجوانان نسبتاًچاق در پاسخ به يک دوره تمرين استقامتی

آقا علی قاسمنيان، عباسعلی گائينی ، مهدی هدايتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهشبررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی بر تغييرات […]
۱ مهر ۱۳۹۳

مقايسۀ اثر حاد ورزش استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت پلاسمايی اينترلوکين ۱۰ و کورتيزول

عبدالرضا کاظمی، حميد آقا علی نزاد ، راضيه دباغ زاده پزشکی ورزشی و تندرستی انواع فعاليت‌های ورزشی ممکن است موجب بروز پاسخ‌های مختلف سيستم ايمنی بدن […]
۱ مهر ۱۳۹۳

اثر هشت هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی در بيماران مبتلا به پارکينسون

سميه عزيزی، مهدی کارگرفرد * ، رقيه عزيزی مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: ضعف قدرت عضلانی به‌ويژه ضعف عضلات اندام تحتانی از نشانه‌ها و عوارض […]
۱ مهر ۱۳۹۳

اثر ۶ هفته تمرين استقامتی بر سطوح اينترلوکين۱۰ در بافت تومور موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

يعقوب شيری۱، دکتر حميد آقا علی نژاد*، دکتر رضا قراخانلو۳، صادق امانی شلمزاری۴ ، محمد امين ساعی مجله غدد درون ریز و متابولیسم مقدمه: تمرين‌های ورزشی […]
۱ مهر ۱۳۹۳

اثر فعاليت ورزشی تناوبی شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمی و مقاومت انسولينی زنان دارای اضافه وزن

هاشم خدادادی۱، دکتر حميد رجبی۱، دکتر سيد رضا عطارزاده حسينی۲ ، PhD.s صادق عباسيان* ۱- دانش‎آموخته کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزش – دانشکده تربيت بدنی و علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰

دکتر فرزاد شيدفر۱، الهه عابدی طالب۲، دکتر فريناز نصيری نژاد۳، دکتر حسين کيوانی۴، دکتر محسن رضايی همامی۵ ، دکتر ميترا زراتی* ۱- تهران – دانشگاه علوم […]