۱۶ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرينات ورزشی مقاومتی و استقامتی بر علايم جسمانی و روانی-رفتاری سندرم پيش قاعدگی

حسن علی عابدی، اصغر نيک سرشت* ، فهيمه تشکريان مجله علوم پزشکی جهرم مقدمه:با توجه به شيوع بالای سندرم پيش قاعدگی در جامعه و پيامد های […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

بررسی تاثير عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتريک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان

پروانه سارانی علی آبادی *، حامد سارانی ، منصور فاضلی رستم پور ، سودابه اعتمادی ، علی رضا داشی پور ، افسانه سرابندی ، حسنيه حسينی […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تاثير ۸ هفته فعاليّت بدنی منتخب بر تعادل ايستا و توان هوازی بيماران زن ديابتی نوع ۲

مريم فخاری * ، ليلی مهديه علوم پزشکی سبوار زمينه و هدف : ديابت، اختلال متابوليک مزمنی است که درنهايت، منجر به تحميل عوارضی از جمله […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه برآورد ظرفيت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فيزيولوژيکی در کادر پرستاری

احسان الله حبيبی ، محمد مقيسه *، نهال آرامش ، امير حسين پور رحمتيان ، اسماعيل شکوهی ، ايمان نصيری ، اکبر حسين زاده علوم پزشکی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا بين ورزشکاران نخبه استقامتی و بی هوازی کار و ارتباط آن با شاخصهای هوازی و بی هوازی

روح الله نيکو يی* ، محسن حسن لی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف حاد کافئين بر پاسخ اکسايشی مردان واليباليست متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

علی ضرغامی خامنه*، افشار جعفری ، ابراهيم اختری شجاعی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشیپژوهش حاضر به‌منظور تعيين تأثير مصرف حاد کافئين بر شاخص‌های فشار اکسايشی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

اثر تمرينات اينتروال هوازی بر سطوح خونی مالون دی آلدئيد، ظرفيت ضداکسايشی تام و پروفايل ليپيدی در زنان غيرفعال

جواد مهربانی*، نسرين رمضانی ، فرزانه ايرانشاهی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی افزايش راديکال‌های آزاد در بافت‌های مختلف، آثار تخريبی بر سلول‌ها و ساختارهای بدن […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين ، انسولين ، و مقاومت انسولين به دو شيوه اجرای حرکات مقاومتی در مردان دارای اضافه وزن

داريوش شيخ الاسلامی وطنی* ، شلير مرادی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثير حاد شيوه ارائه فعاليت مقاومتی بر هورمون […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله گر سديم هيدروژن۱( NHE1) و هم انتقال دهنده سديم بی کربنات ۱NBC1) (در عضلات اسکلتی رت

اميرعباس منظمی*، حميد رجبی ، رضا قراخانلو مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر تعيين اثر تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله […]