۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تأثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط و کاهنده لیپیدی جنستئین در موش های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین

حسنیه سادات هاشمی، سید علی حسینی * گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت مجله پزشکی شهرکرد زمینه و هدف: دیابت بیماری مزمنی است […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاثیر ۱۲ هفته تمرین پلایومتریک و فوتبال بر ساختار و عملکرد قلب پسران ۱۵-۱۳ ساله

بختیار ترتیبیان، بهمن ترکمانی ابراهیمی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیض سابقه و هدف: فعالیت ورزشی نقش […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن TCF7L2 در بافت پانکراس موش دیابتی شده توسط نیکوتین آمید-استرپتوزوتوسین

مجتبی ایزدی ، علی اصغر رواسی، رحمان سوری، کاظم باعثی، سیروس چوبینه گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران مجله فیض سابقه و […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیب بدن و شاخص‌های آنتروپومتریک در زنان غیریائسه و یائسه مبتلا به سرطان پستان

فاطمه عامری، محمداسماعیل اکبری، مرتضی عبداللهی، مرجان عجمی، یاسمن جمشیدی نائینی، سید حسین داودی * مجله کومش سابقه و هدف: سرطان پستان دومین سرطان شایع در […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاثیر ترکیبی هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر نسبت دور کمر به باسن ، ترکیب بدن و توده بدن زنان چاق

پوران معدنی *، سید محسن آوندی، روح الله حق شناس، عباس پاکدل مجله کومش سابقه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر ترکیبی هشت هفته […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب تای‌چی بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس با تأکید بر تیپ بدنی مزومورف و اندومورف (تحقیق کارآزمایی بالینی)

مهتاب میرزایی ، منصور صاحب الزمانی، حسینعلی ابراهیمی کارشناس‌ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تأثیر ۱۰ هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

رحمان سوری ، زینب چوپانی، ثروت چوپانی، نفیسه فلاحیان، امیر اله یار، اعظم رمضان خانی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقش تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وی بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا در مردان تمرین نکرده

هادی روحانی، فواد عسجدی، سید صالح صفری موسوی ، مهدی بهمن زاده مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: شواهد نشان داده‌اند که […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاثیر ۱۶ هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک

اعظم رمضانخانی* ۱ ؛ رحمان سوری۲ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله علوم غذایی و […]