۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار

محمد رضا کردی ۱ ؛ فرزانه ملکی۲ ؛ صادق ستاری فر۳ ؛ علی اصغر رواسی۴ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

احمد جعفری ۱ ؛ سید حسن رسولی۲ ؛ محسن زروار۳ ۱دانشجوی دکتر‌ی متابولیسم ورزشی‌ دانشگاه مازندران و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر

بهزاد پاک راد۱ ؛ حمید آقا علی نژاد ۲ ؛ علیرضا زمانی۳ ؛ محمد فشی۴ ؛ بتول رضایی سراجی۵ ؛ زهرا رجبی۶ ۱دانشجوی دکتری ‌فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت‌تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

حمید اراضی ۱ ؛ جبار چگینی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان‌ مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به‌منظور مقایسۀ تأثیر زمان‌های […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی)

کاظم خدائی ۱ ؛ محمد رضا حامدی نیا۲ ؛ سید علیرضا حسینی کاخک۳ ؛ محسن دماوندی۴ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعۀ فراتحلیلی

هادی روحانی۱ ؛ کریم آزالی علمداری ۲ ؛ معصومه هلالی زاده۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استادیار […]
۸ آذر ۱۳۹۵

اثر شش هفته تمرين تخليه گليکوژنی بهمراه مصرف گلوکز و گلوتامين بر برخی آنزیم های آنتی اکسيدانی در مردان سالم غير فعال

علی قاسمی کهریزسنگی; امین راجی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از تحقيق حاضر بررسي تغییرات دو آنزيم آنتي¬اکسيداني گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز گلبول […]
۸ آذر ۱۳۹۵

مقایسه سطوح لپتین، ترکیب بدن و توان هوازی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در ابتدا و انتهای بلوغ

اعظم شهسواری; فرهاد رحمانی نیا; محمدرضا فدائی چافی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: لپتین نقش مهمی در تنظیم هومئوستاز انرژی و آغاز فرایند بلوغ به […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی- استقامتی بر سطوح سرمی AGRP، هورمون رشد، تغییرات اشتها و وزن بدن در زنان یائسه

الهام صالحی۱ ؛ ابراهیم بنی طالبی ۲ ؛ محمد فرامرزی۳ ؛ لاله باقری۴ ؛ زهرا مردان‌پور شهرکردی۱ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، […]