۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر پیش‌سرمایش بر متغیر‌های فیزیولوژیکی، عملکردی و ادراکی مردان در یک فعالیت شدید وامانده‌ساز در محیط گرم

زهرا شهسواری ۱ ؛ محمدرضا دهخدا۲ ؛ حمید رجبی۲ ؛ سیدمحمد سیدی بیدگلی۳ ۱دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار، […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت ورزشی پلیومتریک حاد با و بدون مصرف ویتامینC بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) مردان غیرفعال

حسین نظری ۱ ؛ سجاد حیدرپور۲ ؛ شمس الدین رحیمی زاده۳ ؛ ابراهیم بنی طالبی۴ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر مصرف خوراکی اسانس نعناع در بهبود علائم کوفتگی عضلانی تأخیری پس از انجام پروتکل تمرینی

۵دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانآیدین ولیزاده ۱ ؛ علی اکبرنژاد۲ ؛ مرتضی یاری۳ ؛ ادریس باوردی مقدم۴ ؛ علی رجبی۵ ۱مربی، دانشکدۀ […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سیستاتین C و پروتئین واکنش‌پذیر C در مردان والیبالیست

دارا ترسیم۱ ؛ احمد همت فر۲ ؛ کمال عزیزبیگی بوکانی ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران ۲استادیار فیزیولوژی […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

بررسی اثر تمرین استقامتی شنا و مصرف کادمیوم بر نشانگرهای درون‌زاد هیپوکسی و رشد اندوتلیال عروقی قلب موش‌های صحرایی باردار

احمد جعفری ۱ ؛ شادمهر میردار۲ ؛ محسن زروار۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۳کارشناس‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

اثر سه نوع برنامۀ تمرینی مقاومتی (پلایومتریک با و بدون انسداد عروق و قدرتی-توانی) بر عوامل آمادگی‌ حرکتی منتخب دختران ورزشکار

مژده محمدی جنیدآباد۱ ؛ سید علیرضا حسینی کاخک ۲ ؛ رویا عسکری۳ ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

بررسی نیمرخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ژیمناست‌های مرد حرفه‌ای دو استان کرمان و گیلان و مقایسۀ آنها با هنجار موجود

حمید اراضی ۱ ؛ محمد مهرتاش۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت ورزشی استقامتی بر بیان ژن SYD در نورون‌های حرکتی رت‌های مبتلا به نوروپاتی دیابت

مریم فولادوند۱ ؛ رضا قراخانلو ۲ ؛ احمد همت فر۳ ؛ مسعود رحمتی۴ ۱باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی […]
۲۸ اسفند ۱۳۹۵

اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – ۱ و لاکتات مردان جوان سالم

فائزه حیدری۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی۲ ؛ صادق عباسیان ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲استاد تمام گروه فیزیولوژی […]