۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقايسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی با بازتوانی قلبی در مرکز بر روی پروفايل چربی بيماران عروق کرونر

اعظم موسوی سهروفروزانی*، فهيمه اسفرجانی، معصومه صادقی ، حسين حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: اگرچه شرکت در بازتوانی قلبی در مرکز به منظور کاهش […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت انسولينی، نيم رخ چربی، تعداد گلبول های سفيد و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی* ، سوران حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آديپوسايتوکينِ رسيستين يک ميانجی التهابی و زيست شاخص بيماری های متابوليکی و قلبی عروقی می […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تاثير يک دوره تمرين مقاومتی بر سطح مقطع عضله پهن داخلی و خارجی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

فاطمه سالاری عسکر، دکتر مهرداد عنبريان*، دکتر علی احسان صالح ، دکتر منصور صاحب الزمانی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: افزايش غير طبيعی سطح مقطع […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين کم حجم تناوبی شديد بر غلظت سرمی لپتين، گلوکز و درصد چربی بدن کشتی گيران جوان

دکتر عبدالرضا کاظمی*، دکتر رسول اسلامی، مسعود قائد علی ، مختار قنبرزاده مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقايسه اثر دو پروتکل تمرينات هوازی و تمرينات مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بيماری نوروپاتی-ديابتی

مهدی خان بابازاده، احمد ابراهيمی عطری ، امير رشيدلمير مجله پزشکی یزد مقدمه: نوروپاتی ديابتی يکی از شايع‌ترين عوارض ميکرو واسکولار ديابت است. در اين تحقيق […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر سلامت عمومی زنان یائسه

۱ پروین نیکخواه ؛ ۲ پروین عابدی؛ ۳ شهناز نجار ۱دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ۲استادیار […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی سایتوکاین‌های ریزمحیط تومور در موش‌های مادۀ مبتلا به تومور پستان

۱ حمید آقاعلی نژاد ؛ ۲ محمد امین ساعی؛ ۳ مهدی مهدوی؛ ۴ صادق امانی شلمزاری؛ ۵ عبدالرضا کاظمی؛ ۶ مرجان پیرایش ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقایسۀ تراکم استخوان در زنان یائسۀ ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بدن

۱ سیده الهام حسینی ؛ ۲ مجید کاشف؛ ۳ منیژه نوروزیان ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

۱ محمدابراهیم بهرام؛ ۲ مهدی مقرنسی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]