۱۴ تیر ۱۳۹۸

Can physical activity ameliorate immunosenescence and thereby reduce age-related multi-morbidity?

Niharika A. Duggal, Grace Niemiro, Stephen D. R. Harridge, Richard J. Simpson & Janet M. Lord nature journal Abstract Remodelling of the immune system with age […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

Prehypertension exercise training attenuates hypertension and cardiac hypertrophy accompanied by temporal changes in the levels of angiotensin II and angiotensin (1-7)

Wen-Wen Peng, Lin Hong, Guo-Ying Liu, Cheng Lin, Xiao-Lin Zhao, Shi-Zhong Wang, Li Lin & Yan-Xia Pan Nature journal Abstract Appropriate exercise training (ExT) has been […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ۱-۴۲ in the hippocampus of male Wistar rats

Zahra Sarlakorcid 1; Mahtab Moazzami email orcid 1; Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini1; Reza Gharakhanlou2 ۱Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ۲Faculty of […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

Abnormal hippocampal miR-1b expression is ameliorated by regular treadmill exercise in the sleep-deprived female rats

Lily Mohammadipoor-ghasemabadorcid 1, 2; Mohammad Hossein Sangtarash email orcid 1; saeed Esmaeili-Mahani3; Vahid Sheibani2; Hosein Ali Sasan3 ۱Department of Biology, Faculty of Science, University of Sistan […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

محمد امین صفری۱؛ مریم کوشکی جهرمی  ۲؛ فرهاد خرمایی۳؛ علیرضا صالحی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

سودابه شرابیانی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ محمدرضا دهخدا۲؛ مجتبی کاویانی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (گرایش قلب و عروق) ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تغییر‌ات فیزیولوژیکی و عملکرد توان بی‌هوازی در آزمون رست متعاقب شیوه‌های مختلف گرم کردن PAPدر ورزشکاران نخبه مرد

سیده زهره هادئی۱؛ محمدعلی سمواتی شریف ۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی و عصارۀ عناب بر عوامل آپوپتوزی در رت‌های مبتلا به سکتۀ قلبی

محمدعلی ربیعی۱؛ مهدی مقرنسی ۲؛ هادی سریر۳؛ محسن خراشادی زاده۴ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک در برخی شاخص‌های وابسته به سلامت و طول تلومر مردان ۳۵ تا ۴۱ ساله

اکبر چمنی۱؛ عباسعلی گائینی ۲؛ رضا نوری ۳؛ محمدرضا کردی۴؛ سیروس چوبینه۵ ۱گروه تربیت بدنی. پردیس کیش، دانشگاه تهران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه […]