۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی/اکسیدانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان

فضل الله فتح الهی شورابه *۱، بهمن تاروردی زاده۲، سمیه امین بخشایش۳ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تاثیر همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف روغن بذر کتان بر سطوح سرمی TNF-α و IL-1 β در موش‌های صحرایی

یونس خادمی *۱، محمدعلی آذربایجانی۲، سید علی حسینی۳ ۱- دانشجوی دکتری تخصصی تربیت بدنی گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

مقایسه اثر تمرینات شنا و بی تمرینی بر اینترلوکین- ۱۷ و اینترلوکین- ۱۸ موش ‌های صحرایی

سید علی حسینی *، قباد حسن پور، مهدی نورا، مریم خیرده، آمنه آرایش، زهرا سادات حسینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران مجله پزشکی شهر […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدت متوسط بر فعالیت آمینوترانسفرازهای کبدی در زنان چاق بزرگسال کم تحرک

Zohreh Afsharmand1, Mojtaba Eizadi2* ۱٫ دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی. ۲٫ دانشگاه آزاد ساوه- دانشکده […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی

مریم ابراهیمی۱؛ رزیتا فتحی ۲؛ زربخت انصاری پیرسرایی۳؛ الهه طالبی گرکانی۲ ۱دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲دانشیار بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران ۳دانشیار […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران

رئوف نگارش ۱؛ روح اله رنجبر۲؛ عبدالحمید حبیبی۳؛ محمد مومن غریبوند۴؛ مطهره مختارزاده۱ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

امکان‌سنجی پایش تمرین مقاومتی موش روی نردبان با زوایای متغیر به کمک ثبت لحظه‌ای حرکات

آرزو فرزانه ۱؛ محمدرضا اسد۲؛ سید محمد مرندی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام‌نور کرج ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام‌نور کرج ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان مجله […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

مقایسۀ اثر زمان‌های متفاوت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی بر MFO و Fatmax در دوندگان استقامتی

بهنام روزبه ۱؛ حمید محبی۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اثر […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر

آسیه عباسی دلویی ۱؛ احمد عبدی۱؛ سید جواد ضیاالحق۲؛ اسد شاه بهرامی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، […]