متابولیسم و بیوشیمی

۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال

ایمان محسنی ؛ ۲عباسعلی گائینی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استاد دانشگاه تهران، دانشکده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

اثر عصاره برگ گياه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تيروئيدی در موش صحرايی نر

وسام کوتی، اکرم آهنگرپور، مريم قاسمی برون، سحر صادق نژادی، زهرا عباسی، زيبا شانکی، زهرا حسن زاده نوحی ، مجيد اسدی سامانی مجله پزشکی بابل سابقه […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

شیوع ديابت بارداري در ايران: مرور سیستماتیک

سیده زینب الماسی, حمید صالحی‌نیا مجله پزشکی اصفهان مقدمه: ديابت بارداري يک مشکل بهداشتي در حال افزايش در سراسر دنيا و يکي از شايع‌ترين عوارض حاملگي […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات مقاومتی و ترکيبی بر سطوح سرمی آنزيم‌های کبدی و شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غيرالکلی

فاطمه بارانی، محمداسماعيل اسماعيل افضل‌پور*، سعيد ايل‌بيگی، طوبی کاظمی ، مهيار محمدی‌فرد دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه۲ ، ابراهيم اختری شجاعی۳ گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز ۲- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

اثر توام تمرين هوازی و مصرف عصاره‌ی پسته‌ی وحشی بر بيان پروتئين انتقال‌دهنده گلوکز-۴ و گليکوژن عضلانی در موش‌های صحرايی ديابتی

محمود زرع کار۱، دکتر مرضيه ثاقب جو*، محسن فوادالدينی ، دکتر مهدی هدايتی ۱- بيرجند-انتهای بلوار شهيد آوينی-پرديس دانشگاه بيرجند-دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشيار […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير موسيقی بر پاسخ‌های متابوليکی مردان ورزشکار هنگام فعاليت ورزشی فزاينده

حامد برزگر*، الهام وسدی، رحمن سوری ، علی اکبرنژاد مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سابقه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير موسيقی بر پاسخ […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

مقايسه ميزان ۲۵ هيدروکسی ويتامين D3 سرم در زنان با وزن طبيعی و دارای اضافه وزن/ چاق و ارتباط آن با سندرم متابوليک

فرزاد روشن ضمير*۱، حميرا حمايلی مهربانی۲، محمد حسن مشکی باف۲، مهدی محمودی۳، رضوان بيژنی۲ ، عليرضا خورشيد۴ ۱- دانشکده تغذيه و علوم غذايی، دانشگاه علوم پزشکی […]