متابولیسم و بیوشیمی

۱۲ مهر ۱۳۹۳

اثر کاهش فاصله‌های استراحتی بين ست‌های تمرينی به همراه مصرف مکمل کراتين مونوهيدرات بر عملکرد قدرتی و استقامتی زنان تمرين کرده

سحر کمانکش ، راحيل رزاقی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی پاسخ قدرت و استقامت به تمرين‌های مقاومتی با فواصل استراحتی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

پاسخ پروتئين وابسته به آگوتی (AgRP) به مصرف گلوکز پس از يک جلسه فعاليت هوازی در مردان غيرورزشکار

احمد عبدی ، آسيه عباسی دلويی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهش، بررسی پاسخ پروتئين وابسته به آگوتی (AgRP) به مصرف گلوکز […]
۱ مهر ۱۳۹۳

مقايسۀ اثر حاد ورزش استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت پلاسمايی اينترلوکين ۱۰ و کورتيزول

عبدالرضا کاظمی، حميد آقا علی نزاد ، راضيه دباغ زاده پزشکی ورزشی و تندرستی انواع فعاليت‌های ورزشی ممکن است موجب بروز پاسخ‌های مختلف سيستم ايمنی بدن […]
۱ مهر ۱۳۹۳

اثر فعاليت ورزشی تناوبی شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمی و مقاومت انسولينی زنان دارای اضافه وزن

هاشم خدادادی۱، دکتر حميد رجبی۱، دکتر سيد رضا عطارزاده حسينی۲ ، PhD.s صادق عباسيان* ۱- دانش‎آموخته کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزش – دانشکده تربيت بدنی و علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰

دکتر فرزاد شيدفر۱، الهه عابدی طالب۲، دکتر فريناز نصيری نژاد۳، دکتر حسين کيوانی۴، دکتر محسن رضايی همامی۵ ، دکتر ميترا زراتی* ۱- تهران – دانشگاه علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

ارتباط بين نمايه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمايه‌ی توده‌ی بدن و فعاليت بدنی با پيراسنج‌های ليپيدی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ شهر تهران

معصومه رفيعی۱، گيتی ستوده۱، محمود جلالی۱، محمد رضا اشراقيان۱، مرجان قانع بصيری۱، روناک نيک بزم۱، فاطمه جوادی۲، ندا نور شاهی۱ ، دکتر فريبا کوهدانی* ۱- دانشگاه […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

نقش فعاليت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول‌های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال

مجتبی ايزدی، يحيی سخنگويی، انوش اقدامی ، عبدالعلی بنائی‌فر علوم پزشکی بیرجند مينه و هدف: ورزش به بهبود عملکرد انسولين کمک می کند. افراد چاق دارای […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرينات ورزشی مقاومتی و استقامتی بر علايم جسمانی و روانی-رفتاری سندرم پيش قاعدگی

حسن علی عابدی، اصغر نيک سرشت* ، فهيمه تشکريان مجله علوم پزشکی جهرم مقدمه:با توجه به شيوع بالای سندرم پيش قاعدگی در جامعه و پيامد های […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تاثير ۸ هفته فعاليّت بدنی منتخب بر تعادل ايستا و توان هوازی بيماران زن ديابتی نوع ۲

مريم فخاری * ، ليلی مهديه علوم پزشکی سبوار زمينه و هدف : ديابت، اختلال متابوليک مزمنی است که درنهايت، منجر به تحميل عوارضی از جمله […]