متابولیسم و بیوشیمی

۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسۀ میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار

مهدی شهبازی ۱؛ علی صمدی۲؛ زهرا نعمتی۳؛ ابوالفضل شایان نوش آبادی۴ ۱دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲استادیار گروه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با چرخ کارسنج و مصرف عصارۀ گزنه بر سطوح پلاسمایی نسفاتین-۱ و پروتئین واکنشگر C در زنان دارای اضافه وزن و چاق

سهیلا مقدم افتخاری۱؛ مجید وحیدیان رضازاده۲؛ مهدی مقرنسی ۳؛ منصور کرجی بانی۴ ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی بر عملکرد کبد در مردان چاق

محمد آلی۱؛ حسن متین همایی ۲؛ محمد علی آذربایجانی۳؛ مقصود پیری۳ ۱دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل تورین بر میزان خستگی عصبی عضلانی و سطوح لاکتات خون در فعالیت تناوبی بیشینه

علی اکبرنژاد۱؛ سید مصطفی موسوی مظفر۲؛ الیاس کوثری۳؛ سمانه کنشلو ۴ ۱دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا

ریحانه دلبری ۱؛ رزیتا فتحی۲؛ الهه طالبی گرکانی۲ ۱کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۲دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر سطوح هموسیستئین و BDNF در مردان فعال

مهدی نقابی۱؛ محمد فاضل زاده ۲؛ ضیاء فلاح محمدی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تأثیر مصرف کافئین بر سطوح لاکتات خون و اسید چرب آزاد تکواندوکاران جوان پس از یک فعالیت تناوبی اختصاصی

سید عبدا… هاشم ورزشی* ۱؛ سید نعمت خلیفه۲ ۱استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه فیزیولوژی ورزشی، مازندران، ایران ۲استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی مایونکتین در مردان چاق

علی رضا صفرزاده ۱؛ لیلا معظم وحید۲ ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده، علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری، مازندران، […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مقایسۀ پاسخ های حاد دستگاه فیبرینولیز پلاسما به یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده

داور خدادادی ۱؛ اتابک شاهد۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی […]