متابولیسم و بیوشیمی

۲۰ مرداد ۱۳۹۴

مقايسه تاثير فعاليت ترکيبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولينی-۱ دختران نابالغ غير ورزشکار

رامين اميرساسان *، وحيد ساری صراف، طاهره پورقلی ، مصطفی آرمان‌فر مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: اثرات آنابوليک فعاليت ورزشی در کودکان و نوجوانان به‌واسطه […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

اثر يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح پلاسمايی کمرين و انسولين در دو گروه موش‌های نر سالم و موش‌های نر مقاوم به انسولين

دکتر رزيتا فتحی *، خانم زهرا مسيبی، دکتر پروانه نظرعلی ، آقای سجاد اصلانی دانشيار دانشگاه مازندران مجله پژوهش در پزشکی سابقه و هدف: کمرين آديپوکاينی […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته فعاليت ورزشی بر تغييرات ظرفيت هوازی و گلوکز خون مردان چاق

مجتبی ايزدی *، مسعود حاج رسولی، فاطمه کيانی، داوود خورشيدی ، حسين دوعلی مربی، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير ۱۰ هفته تمرين مقاومتی بر سطوح سرمی نسفاتين-۱ و شاخص مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع دو

آسيه تاجی طبس ، مهدی مقرنسی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: نسفاتين-۱ آديپوکاينی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظيم عملکرد […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۱۲ هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-۱ و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع ۲

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلانی درمردان غير ورزشکار

خليل اله مُنيخ *، مجيد کاشف، احمد آزاد ، آقاعلی قاسم نيان مجله افق دانش زمينه و هدف:: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]