متابولیسم و بیوشیمی

۹ تیر ۱۳۹۴

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته فعاليت ورزشی بر تغييرات ظرفيت هوازی و گلوکز خون مردان چاق

مجتبی ايزدی *، مسعود حاج رسولی، فاطمه کيانی، داوود خورشيدی ، حسين دوعلی مربی، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير ۱۰ هفته تمرين مقاومتی بر سطوح سرمی نسفاتين-۱ و شاخص مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع دو

آسيه تاجی طبس ، مهدی مقرنسی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: نسفاتين-۱ آديپوکاينی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظيم عملکرد […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۱۲ هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-۱ و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع ۲

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلانی درمردان غير ورزشکار

خليل اله مُنيخ *، مجيد کاشف، احمد آزاد ، آقاعلی قاسم نيان مجله افق دانش زمينه و هدف:: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

۱ پریسا بنائی؛ ۲ وحید تادیبی ؛ ۳ مهرعلی رحیمی ۱رازی ۲استاد/دانشگاه رازی ۳استاد/ دانشگاه علوم پزشکی رازی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش مقایسۀ تأثیر […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

۱ رامین ایمری اسکندری؛ ۲ کریم صالح زاده ؛ ۳ محسن شیرمحمدزاده ۱دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه

اکرم خانی رزوه؛ صابر رضانژاد ؛ عفت بمبئی چی دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش بررسی اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان […]