متابولیسم و بیوشیمی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

۱ امیرحسین حقیقی ؛ ۲ ملیحه شجاعی؛ ۳ محمد رضا حامدی نیا ۱دانشیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

۱ رویا عسکری ؛ ۲ علی اصغر رواسی؛ ۲ عباسعلی گایینی؛ ۳ مهدی هدایتی؛ ۴ محمدرضا حامدی نیا ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

آثار حاد ۳۰ ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص‌های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال

۱ حمید اراضی ؛ ۲ کاکو حسینی؛ ۳ محمد زاهد ابوالحسنی ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی اثر مصرف مخلوط سیر و آبلیمو بر قند خون ناشتا، فشار خون و نمایه‌ی توده‌ی بدن در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی

نگار اصلانی, محمدحسن انتظاری, زهرا مقصودی, غلامرضا عسکری مجله پزشکی اصفهان مقدمه: از دیرباز اعتقاد زیادی به نقش سیر در کاهش فشار خون وجود داشته است. […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تاثير شدت فعاليت بدنی بر برخی آديپوسايتوکاين‌ها و شاخص‌های بيوشيميايی استخوان در زنان جوان چاق و دارای اضافه وزن

شيرين زيلايی بوری۱ ، دکتر مقصود پيری* ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسليمان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک دوره تمرين ترکيبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسيستئين و نيمرخ ليپيدی مردان دارای اضافه وزن

سعيد امام دوست، دکتر محمد فرامرزی*، لاله باقری، دکتر خديجه اوتادی، احسان رزاقی نائينی، دکتر طاهره يزدانی ، علی ديرنده دانشيار دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی شهر […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی تناوبی بر غلظت‌های سرمی کمرين، واسپين و شاخص مقاومت به انسولين دانشجويان دارای اضافه وزن

دکتر حميد رضا صادقی پور *، دکتر فرهاد دريانوش ، دکتر محسن ثالثی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: کمرين و واسپين، از آديپو‌کاين های مترشحه […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی تأثير سطح سرمی بتاـاندورفين بر تعديل شاخص‌های درد ديسمنوره متعاقب هشت هفته تمرين هوازی

فهيمه سادات جمالی * ، هومن کامرانيان مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: يکی از شايع‌ترين دلايلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، […]