متابولیسم و بیوشیمی

۸ آذر ۱۳۹۵

تاثیر یک‌دوره تمرین سرعتی و موازی هوازی-قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت شیرین نوع ۲ (T2DM)

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد یاسوج ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳- گروه تربیت بدنی، واحد یاسوج   مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر اینترلوکین- ۶ و فاکتور نکروزدهندۀ تومور- آلفا در زنان جوان دارای اضافه وزن

شهرام سهیلی ۱ ؛ الهام یادگاری همت آبادی۲ ؛ نادر شاکری۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون برBDNF و TNFα سرمی مردان فعال

سعید رحمتی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ لطیفه کریمزاده۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر چهار هفته مصرف امگا۳ با منشأ گیاهی (عصارۀ کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال

حسین نظری ۱ ؛ ضیاء فلاح محمدی۲ ؛ شمس الدین رحیمی زاده۳ ؛ زینب هوشمندی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر ۸ هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIL-10 ،TNF-a ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر

بهلول قربانیان ۱ ؛ آقاعلی قاسم نیان۲ ۱استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ۲استادیار گروه تربیت بدنی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا ۳ بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق

سمانه ابراهیم پور۱ ؛ خدیجه ایران دوست ۲ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران ۲استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۱، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دکتر مژگان احمدی *۱، دکتر آسیه عباسی دلویی۲ ، دکتر لاله بهبودی۳ ۱- استادیار واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال

سیدرضا عطارزاده حسینی ، مرتضی مطهری راد ، نویده معین نیا مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه تأثیر یک […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر ۸ هفته تمرین آکواژیمناستیک بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ چربی زنان میانسال

عبدالصالح زر۱، سید علی حسینی ۲ ، عطیه همایون۳ ۱- دانشگاه جهرم ۲- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، ۳- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مجله […]