متابولیسم و بیوشیمی

۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی

مهدی مدیر؛ ۲فرهاد دریانوش ؛ ۳نادر تنیده؛ ۴مهدی محمدی؛ ۵هنگامه فیروزمند ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران ۲استادیار بخش تربیت […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -۱ و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان

اصغر توفیقی؛ ۲جواد مهربانی ؛ ۳سید محسن خدیوی ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر عصاره‌ی آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرايی نر

مريم قاسمی برون *، دکتر مهری غفوريان بروجردنيا، دکتر اکرم آهنگر پور ، وسام کوتی ، زهرا حسن‌زاده نوحی ، مصيب نوری احمدآبادی مجله پزشکی زنجان […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

أثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز فیض سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم کوفتگی عضلانی […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر پروتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال

۱دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثیرات حاد دو برنامۀ تمرین مقاومتی با شدت متوسط، حجم برابر و سرعت‌های آهسته و سریع بر برخی هورمون‌های آنابولیک و کاتابولیک

علیرضا حسینی کاخک ؛ ۲محمد جابری شهرکی؛ ۳محمدرضا حامدی نیا ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی به دو شیوۀ سوپرست‌های معکوس و ترکیبی بر پاسخ کراتین کیناز، فاکتور رشد شبه‌انسولینی و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرین‌کرده

حسین سلیمانی ؛ ۲رضا قراخانلو؛ ۳حمید رجبی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.تهران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

غوطه‌وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی آسیب‌زا، اوج بیان پروتئین HSP25 را به تعویق می‌اندازد

عباسعلی گائینی؛ ۲رعنا فیاض میلانی ؛ ۳ندا خالدی؛ ۴محمدرضا کردی؛ ۵مهدی هدایتی؛ ۶گلنوش صدق روحی ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ۲استادیار دانشکدۀ […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثیر دورۀ قاعدگی بر متابولیسم سوبسترا و مصرف انرژی طی فعالیت فزایندۀ وامانده‌ساز در دختران دانشجو

ندا بدری؛ ۲محمدرضا حامدی نیا ؛ ۳امیرحسین حقیقی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲استاد گروه فیزیولوژی […]