متابولیسم و بیوشیمی

۹ آذر ۱۳۹۴

آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

۱ الله یار عرب مومنی ؛ ۲ حمید محبی؛ ۳ فرهاد رحمانی نیا؛ ۴ احمد ریاسی ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تغییرپذیری فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آنها با نیمرخ چربی‌های بدن در افراد فعال و غیرفعال

۱ مجید کاشف؛ ۲ میثم شعبانی نیا ؛ ۳ سارا زارع کاریزک ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۲مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر دو شیوۀ تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح آپلین پلاسمایی و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی دختران دچار اضافه‌وزن و چاق

۱ رضوانه گلدوی؛ ۲ مهدی مقرنسی ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین ترکیبی (مقاومتی – استقامتی) بر مقادیر استراحتی رتینول متصل به پروتئین ۴ ( (RBP4)و مقاومت به انسولین مردان میانسال چاق

۱ رحمان سوری؛ ۲ علی اصغر رواسی؛ ۳ محمدرضا دارابی ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران ۲استاد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

اثر يک دوره هشت هفته ای تمرين هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جايگزينی بر ميزان چربی احشايی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرايی اوارکتومی شده

آمنه پوررحيم قورقچی *، پروين بابائی، ارسلان دميرچی، بهرام سلطانی ، سمانه قربانی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: چا قی و افزايش چربی احشايی پس […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-۱ و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

فائزه ناصرخانی ؛ ۲ محمد حسین رضوانی؛ ۳ ناهید توفان ۱دانشگاه شاهرود ۲استادیار دانشگاه شاهرود ۳پزشک عمومی-دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پژوهش […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-۱ و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ ۲ رضوانه گلدوی ۱دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار

عباس فروغی ؛ محسن ابراهیمی؛ مهدی چنگیزی دانشگاه سمنان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

لاله باقری؛ ۲ محمد فرامرزی ؛ ۳ ابراهیم بنی طالبی؛ ۲ اکبر اعظمیان جزی ۱دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد ۲دانشیار دانشگاه شهرکرد ۳استادیار دانشگاه شهرکرد مجله فیزیولوژی […]