متابولیسم و بیوشیمی

۲۹ مهر ۱۳۹۴

بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفايل‌های ليپيد خون در موش‌های صحرايی ديابتی

محمد ملکانه، سارا صادقی زاده بافنده، فاطمه حجی پور ، محسن ناصری * استاديار، دکتری پزشکی ملکولی، مرکز تحقيقات ژنوميک، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، بيرجند، ايران؛ […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-۱۲، نسفاتین-۱ و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ ۲ فرهاد دریانوش ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

محمدرضا رمضان پور؛ ۲ محمد مطبوع ؛ ۱ سید محمود حجازی ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، […]
۱۵ مهر ۱۳۹۴

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین با و بدون عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از سلول‌های آستروسیت مزنسفال مخچه موش‌های در معرض ۶- هیدروکسی دوپامین

راضیه محمدی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند تمرین و استفاده از آنتی‌اکسیدان، تأثیر مثبتی در مقابل استرس اکسایشی ایفا می‌کند. بنابراین، […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر فعاليت هوازی طولانی مدت بر سطوح پلاسمايی آپلين و امنتين در موش‌های صحرايی

حامد علی زاده پهلوانی، دکتر فرهاد دريانوش *، محمد شرافتی مقدم ، بهنام کشتکار حسام آبادی دانشيار فيزيولوژی ورزشی دانشگاه شيراز مجله پزشکی قزوین زمينه : […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته فعاليت ورزشی ايروبيک بر تغييرات پروتئين وابسته به آگوتی، هموگلوبين گليکوزيله و گلوکز سرمی زنان ميانسال غيرورزشکار مبتلا به ديابت نوع ۲

الهه غياثی، محمدحسين دباغ‌منش، فرهاد دريانوش * ، غلامحسين ناظم زادگان دانشيار، بخش تربيت بدنی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی گرگان زمينه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر تمرينات ورزشی هوازی و مکمل آلفاليپوئيک اسيد بر ميزان مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

فرهاد دريانوش *، مريم شکيبايی، علی زمانی ، مهدی محمدی دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر يک جلسه فعاليت مقاومتی بر بيان ژن‌های NT-3 و TrkC در عضله سولئوس موش‌های صحرايی

رسول اسلامی *، رضا قراخانلو، عبدالرضا کاظمی ، راضيه دباغ زاده دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ايران مجله پزشکی […]