متابولیسم و بیوشیمی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعیین تأثیر دو شیوۀ تمرین مقاومتی بالاتنه و پایین‌تنه بر سطوح شاخص‌های التهابی پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین-۶ و مولکول چسبان بین‌سلولی-۱ در زنان سالم تمرین‌نکرده

لیلا ستارزاده ۱؛ مقصود پیری۲؛ محمد علی آذربایجانی۲؛ حسن متین همایی۳ ۱دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ۲دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار

سیده لیلا حسینیان ۱؛ طیبه بهزادی۲؛ مریم کوشکی جهرمی۳ ۱۱-کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان ۵۰- ۶۵ ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی; سیروس چوبینه; رحمان سوری; علی اصغر رواسی; حسین مصطفوی; مجله پزشکی تبریز زمینه: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

بررسی و مقایسه اثرات ۸ هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر سایتوکاین های التهابی مردان چاق میانسال مبتلا به پرفشارخونی

مهدی حکیمی، معرفت سیاه کوهیان* ، لطفعلی بلبلی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی ارومیه چکیده پیش‌زمینه و هدف: هدف از این […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های پروآنژیوژنیک سلول‌های اندوتلیال در عضلۀ اسکلتی رت‌ها

محسن امینی زاده۱؛ احد شفیعی۲؛ محمد رضا کردی۳؛ مهلا سادات نبی زاده۴ ۱دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان،کرمان، ایران ۲٫ کارشناس ارشد […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر ده هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل‌دهی سیاه‌دار بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دیابتی نوع دو

جواد وکیلی ۱؛ ناصر آقا محمد زاده۲؛ طناز میرزا علیلو۳ ۱۱٫ استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲دانشیار دانشکدۀ […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین تنه بر سوخت و ساز چربی در زنان چاق

مینو باسامی ۱؛ سجاد احمدی زاد۲؛ سایه هاتفی۳ ۱٫استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هسته پزوهشی فیزیولوژی تندرستی و فعالیت بندی، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر کوتاه‌مدت مکمل‌دهی کوآنزیم Q10 و استراتژی پیش‌سرمایی بر شاخص‌های آسیب عضلانی شناگران نخبه‌

علی امامی؛ اصغر توفیقی ۲؛ سیامک رضایی عصری۳ ۱دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ۲٫ […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر تودة عضله و شاخص های اکسایشی – ضداکسایشی در بافت عضلة موش های صحرایی دیابتی

علی صمدی ۱؛ عباسعلی گائینی۲؛ علی اصغر رواسی۳؛ مریم خالصی۴ ۱استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد ۲استاد دانشکده تربیت بدنی […]