متابولیسم و بیوشیمی

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

مقایسۀ آثار کوتاه‌مدت تمرین شنا و مکمّل کورکومین بر بیان ژن لامینین و پروکلاژن ۳ کبد موش‌های نر صحرایی پس از تزریق بیش از حد اتانول

حسنیه شجاعی منش ، احمد همت فر ، ناصر بهپور ، گروه تربیت‌بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران مجله طب مکمل چکیده مقدمه: هدف […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطح سرمی استئوکلسین، مقاومت انسولینی و عملکرد سلول‌های‌ بتای پانکراس در مردان دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی

علیرضا علمیه ، مهدی رستمی زاده ، فرهاد رحمانی نیا دانشگاه آزاد واحد رشت مجله پزشکی رفسنجان چکیده زمینه و هدف: از آنجایی که استئوکلسین در […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

Short-term exercise training increases plasma levels of klotho and total antioxidant capacity in male Wistar rats

Maral Ramez 1 ORCiD, Farinaz Nasirinezhad 2, Hamid Rajabi 1 * ۱ Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

The effects of 10-week different exercise interventions on Framingham risk score and metabolic syndrome severity scores in overweight women with type 2 diabetes

۱ Associate Professor in Exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ۲ PhD student in exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

: فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغ

ریحانه زرباف ، مریم کوشکی جهرمی* ، محمد صوفی آبادی، دکتر فرهاد دریانوش، دکتر امیر پیمانی مجله پزشکی شهر کرد چکیده زمینه و هدف: دوران بارداری […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان

میترا عزیزی ماسوله۱؛ عباس زارع میرک آبادی ۲؛ عبدالعلی بنایی فر۳؛ نادر شاکری۴ ۱دانشجوی دکتری فیریولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ۲استاد گروه جانوران سمی، […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو

عباس کیهانیان۱؛ حمید اراضی ۲؛ مهدی کارگرفرد۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان فیزیولوژی ورزشی چکیده […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی پروتئین‌های شبکة آندوپلاسمی بافت سیاتیک موش‌های صحرایی دیابتی

محمد حامدی فرorcid 1؛ رحیم میرنصوری ۲؛ مسعود رحمتی ۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی

طیبه باغیان۱؛ علی حیدریان پور ۲؛ الناز شکری۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌ سینا ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا ۳دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی […]