متابولیسم و بیوشیمی

۲۰ آذر ۱۳۹۳

مطالعه تأثير ۸ هفته فعاليت هوازی شديد بر سطوح پلاسمايی هورمون‌های ابستاتين، لپتين، انسولين و هورمون رشد در موش‌های چاق نر از نژاد اسپراگوداولی

فرهاد دريانوش۱، مريم مهبودی*، مريم مرتضوی۳ ، الهام متشرعی۴ ۱- دانشگاه شيراز، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، بخش تربيت بدنی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثرات قره قاط بر سطح ليپيد پروفايل در بيماران مبتلا به هايپر ليپيدمی خفيف: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

مصطفی حکيمی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: هايپر ليپيدمی يا […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

نقش ميوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

عبداله گرجی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، مصطفی قناديان، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر تخليه گليکوژنی و افزايش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرين استقامتی

محمود خانی، روح الله نيکو يی* ، حميد معرفتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تخليه گليکوژنی بر پاسخ CGRP در حين تمرين […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال و غيرفعال بر تغييرات سطح فعاليتی لاکتات خون بازيکنان فوتبال

حميد رجبی ، عباس کيهانيان* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال (به صورت تناوبی و با استفاده از […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير مکمل اسيد چرب امگا ۳ بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی۱، سودابه اعلاتاب۲، فرشاد شريفی۲، فرهنگ درخشان۲ ، حسين فخرزاده* ۱- ۱- بخش قلب بيمارستان امير اعلم ۲- ۲- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی اپلین و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع ۲

فهیمه کاظمی, خسرو ابراهیم, صالح زاهدی اصل مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: اپلین، آدیپوکاینی است که اخیرا” شناسایی شده است و نقش مهمی در تنظیم […]