متابولیسم و بیوشیمی

۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com ۲- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثير يک دوره فعاليت بدنی بر مقادير IGF-I و IGFBP-3 سرمی کودکان مبتلا به کوتاه قدی ايديوپاتيک

مرجان افغان، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر مريم رزاقی آذر، مهدی مجرد، مريم شعبانی ، فرهاد حسين پناه* پژوهش در پزشکی چکيده سابقه و هدف: با توجه […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های ديابتی در شرايط هايپوگليسمی

: مليحه آوسه ۱، روح الله نيکويی * ، وحيد شيبانی ۳ ۱- کرمان، بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده تربيت بدنی و علوم […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی ويسفاتين و سايتوکين TNF-α زنان جوان سالم غيرورزشکار

شيرين دهقان پيشه، فرهاد دريانوش*، حسين جعفری، داوود مهربانی، مريم کوشکی جهرمی ، مهسا ياغی کش استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر چهار هفته تمرين استقامتی بر سطح سرمی آنزيم پاراکسوناز-۱ و نيم‌رخ ليپيدی مردان چاق غيرورزشکار

طالب عموزاد مهديرجی*، علی رضا براری، پروين فرزانگی ، مهران احمدی کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرين هوازی بر واسپين، کمرين و نيم‌رخ ليپيدی در زنان ديابتی نوع ۲

ميترا خادم‌الشريعه *، طيبه اميری‌پارسا ۲، محمدرضا حامدی‌نيا ۳، مرضيه‌السادات آذرنيوه۴ ، سيدعليرضا حسينی‌کاخک ۳ گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲- گروه […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی

مهدی مدیر؛ ۲فرهاد دریانوش ؛ ۳نادر تنیده؛ ۴مهدی محمدی؛ ۵هنگامه فیروزمند ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران ۲استادیار بخش تربیت […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -۱ و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان

اصغر توفیقی؛ ۲جواد مهربانی ؛ ۳سید محسن خدیوی ۱استادیار گروه فیزیولوژی ورزش/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزش/ دانشکده تربیت […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر عصاره‌ی آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرايی نر

مريم قاسمی برون *، دکتر مهری غفوريان بروجردنيا، دکتر اکرم آهنگر پور ، وسام کوتی ، زهرا حسن‌زاده نوحی ، مصيب نوری احمدآبادی مجله پزشکی زنجان […]