متابولیسم و بیوشیمی

۷ مرداد ۱۳۹۳

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين و برخی شاخص‌های استرس اکسيداتيو در زنان ميانسال چاق

دکتر محمود حجازی*، زينب نظام دوست۲ ، دکتر مرضيه ثاقب جو (غدد درون ریز و متابولیسم ایران) مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير ۱۲ هفته […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

پاسخ ژن ABCA1 کبدی در رت‌های نر: اثر تمرين شديد و عصاره خام کراتاگوس (سياه وليک)

عباس قنبری نياکی*، منيره قلی‌زاده۲، صفيه قنبری ابرقو۲، فاطمه رودباری۲ ، محمد جواد چايچی (تازه های علوم کاربردی ورزش) فعاليت‌های ورزشی منظم و بهره‌مندی از داروهای […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين و برخی شاخص‌های استرس اکسيداتيو در زنان ميانسال چاق

دکتر محمود حجازی*، زينب نظام دوست۲ ، دکتر مرضيه ثاقب جو۳ ( مجله غدد و متابولیسم) مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير ۱۲ هفته تمرين […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

تأثير تمرين هوازی بر سطوح اينترلوکين ۱۸ و پروتئين واکنش گر C در مردان سالمند

بيژن کبير، فرزانه تقيان ، کيهان قطره سامانی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: روند رو به رشد جمعيت سالمندان، بی تحرکی و افزايش خطر […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

اثر حفاظتی تمرين همراه با مصرف عصاره هيدروالکلی گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطح فاکتور نروتروفيکی مشتق آستروسيتی ساقه مغز موش های پارکينسونی

ضياء فلاح محمدی، محمد آقاسی ، مرجان احمدی-کرد آسيابی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: عصاره هيدروالکی گل گياه ازگيل ژاپنی غنی از ترکيبات فنلی […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

رابطه بين گرلين، ابستاتين و نسبت گرلين به ابستاتين با تراکم استخوان ران و کمر افراد فعال و غير فعال

اکرم جعفری (مجله پزشکی شهرکرد) زمينه و هدف: مطالعات گذشته بيانگر اهميت حفظ انرژی کافی برای عملکرد نرمال هورمون ها در شکل گيری و استحکام استخوان […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

بررسی ارتباط کيفيت خواب با اينترلوکين-۱ بتا و پروتئين واکنشي–C در مردان فعال و غيرفعال

ختيار ترتيبيان۱، عليرضا کامرانی۱، فخرالدين يعقوب نژاد* ، سيروان محمدامينی خياط۱ (مجله رفسنجان) زمينه و هدف: مطالعات متعددی حاکی از اثرگذاری فعاليت‌های ورزشی بر کيفيت خواب […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

تأثير تمرين‌های مقاومتی مرکزی بر شاخص‌های ريوی زنان چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

رحيمه مهدی‌زاده*، نسرين رضويان‌زاده ، سارا حاصلی (دانشور) مقدمه و هدف: ضعف عضلات کمربند لگنی و عضلات تنفسی و افزايش قند خون با کاهش ظرفيت-های ريه […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

رتباط هموسيستئين خون با حداکثر اکسيژن مصرفی در مردان غيرفعال

محمد ابراهيم بهرام، مهدی نجاريان* ، محمد جواد پوروقار (مجله دانشور) مقدمه و هدف: نتايج حاصل از مطالعات، از ارتباط ميان هموسيستئين به‌عنوان يک شاخص التهابی […]