متابولیسم و بیوشیمی

۱۵ مهر ۱۳۹۴

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین با و بدون عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از سلول‌های آستروسیت مزنسفال مخچه موش‌های در معرض ۶- هیدروکسی دوپامین

راضیه محمدی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند تمرین و استفاده از آنتی‌اکسیدان، تأثیر مثبتی در مقابل استرس اکسایشی ایفا می‌کند. بنابراین، […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر فعاليت هوازی طولانی مدت بر سطوح پلاسمايی آپلين و امنتين در موش‌های صحرايی

حامد علی زاده پهلوانی، دکتر فرهاد دريانوش *، محمد شرافتی مقدم ، بهنام کشتکار حسام آبادی دانشيار فيزيولوژی ورزشی دانشگاه شيراز مجله پزشکی قزوین زمينه : […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته فعاليت ورزشی ايروبيک بر تغييرات پروتئين وابسته به آگوتی، هموگلوبين گليکوزيله و گلوکز سرمی زنان ميانسال غيرورزشکار مبتلا به ديابت نوع ۲

الهه غياثی، محمدحسين دباغ‌منش، فرهاد دريانوش * ، غلامحسين ناظم زادگان دانشيار، بخش تربيت بدنی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی گرگان زمينه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر تمرينات ورزشی هوازی و مکمل آلفاليپوئيک اسيد بر ميزان مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

فرهاد دريانوش *، مريم شکيبايی، علی زمانی ، مهدی محمدی دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر يک جلسه فعاليت مقاومتی بر بيان ژن‌های NT-3 و TrkC در عضله سولئوس موش‌های صحرايی

رسول اسلامی *، رضا قراخانلو، عبدالرضا کاظمی ، راضيه دباغ زاده دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ايران مجله پزشکی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

مقايسه تاثير فعاليت ترکيبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولينی-۱ دختران نابالغ غير ورزشکار

رامين اميرساسان *، وحيد ساری صراف، طاهره پورقلی ، مصطفی آرمان‌فر مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: اثرات آنابوليک فعاليت ورزشی در کودکان و نوجوانان به‌واسطه […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

اثر يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح پلاسمايی کمرين و انسولين در دو گروه موش‌های نر سالم و موش‌های نر مقاوم به انسولين

دکتر رزيتا فتحی *، خانم زهرا مسيبی، دکتر پروانه نظرعلی ، آقای سجاد اصلانی دانشيار دانشگاه مازندران مجله پژوهش در پزشکی سابقه و هدف: کمرين آديپوکاينی […]