متابولیسم و بیوشیمی

۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر تخليه گليکوژنی و افزايش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرين استقامتی

محمود خانی، روح الله نيکو يی* ، حميد معرفتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تخليه گليکوژنی بر پاسخ CGRP در حين تمرين […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال و غيرفعال بر تغييرات سطح فعاليتی لاکتات خون بازيکنان فوتبال

حميد رجبی ، عباس کيهانيان* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، مقايسه تاثير تمرين مقاومتی با استراحت فعال (به صورت تناوبی و با استفاده از […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير مکمل اسيد چرب امگا ۳ بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی۱، سودابه اعلاتاب۲، فرشاد شريفی۲، فرهنگ درخشان۲ ، حسين فخرزاده* ۱- ۱- بخش قلب بيمارستان امير اعلم ۲- ۲- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی اپلین و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع ۲

فهیمه کاظمی, خسرو ابراهیم, صالح زاهدی اصل مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: اپلین، آدیپوکاینی است که اخیرا” شناسایی شده است و نقش مهمی در تنظیم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين شاخص‌های تن‌سنجی با سطح سرمی هموسيستئين

: اميد صادقی، زهرا مقصودی، مرتضی نصيری، فريبرز خوروش ، غلامرضا عسکری دکتری تغذيه مرکز تحقيقات امنيت غذايی و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر سطوح سرمی آديپوکاين‌های لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

فتاح مرادی*، اعظم حيدرزاده ، ويان وثوقی بانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: لپتين آديپوکاينی است که از طريق […]