متابولیسم و بیوشیمی

۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

۱رضا قراری عارفی ؛ ۲محمد همتی نفر؛ ۳محمد کردی ۱دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند ۲دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تأثیر رشته ورزشی بر سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف

۱ ژاله پاشایی؛ ۲ سعید نیکوخصلت ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه تبریز ۲استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز مجله المپیک نوین چکیده هدف از […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

پاسخ متغیرهای تنظیم کننده گلوکز و گرلین تام و آسیل دار پلاسما به تمرین مقاومتی شدید در حالت سیری و ناشتایی در مردان جوان

۱ مرضیه ثاقب جو؛ ۲ یادگار فهیمی؛ ۳ محمد علی رستمی ۱استادیار دانشگاه بیرجند ۲کارشناس ارشد ۳کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند مجله المپیک نوین چکیده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال

ایمان محسنی ؛ ۲عباسعلی گائینی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استاد دانشگاه تهران، دانشکده […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

اثر عصاره برگ گياه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تيروئيدی در موش صحرايی نر

وسام کوتی، اکرم آهنگرپور، مريم قاسمی برون، سحر صادق نژادی، زهرا عباسی، زيبا شانکی، زهرا حسن زاده نوحی ، مجيد اسدی سامانی مجله پزشکی بابل سابقه […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

شیوع ديابت بارداري در ايران: مرور سیستماتیک

سیده زینب الماسی, حمید صالحی‌نیا مجله پزشکی اصفهان مقدمه: ديابت بارداري يک مشکل بهداشتي در حال افزايش در سراسر دنيا و يکي از شايع‌ترين عوارض حاملگي […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات مقاومتی و ترکيبی بر سطوح سرمی آنزيم‌های کبدی و شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غيرالکلی

فاطمه بارانی، محمداسماعيل اسماعيل افضل‌پور*، سعيد ايل‌بيگی، طوبی کاظمی ، مهيار محمدی‌فرد دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه۲ ، ابراهيم اختری شجاعی۳ گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز ۲- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت […]