متابولیسم و بیوشیمی

۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ کامران قائدی۳ ؛ سید محمد مرندی۴ ؛ زهرا اسدی سامانی۵ ؛ فاطمه کاظمی نسب۶ ۱استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد۱ ؛ سعید علیپور پارسا۲ ؛ رویا ذکری ۳ ؛ سعید دباغ نیکوخصلت۴ ؛ هادی ابراهیمی۵ ۱دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ۲استادیار دانشگاه علوم پزشکی […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی ۱ ؛ اصغر توفیقی۲ ؛ غفور غفاری۳ ۱کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه ۲استادیار دانشگاه ارومیه ۳کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه۱ ؛ زهرا سرلک۲ ؛ سمانه فراحتی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده

هادی روحانی ۱ ؛ سید صالح صفری موسوی۲ ؛ سمیرا غلامیان۳ ؛ اسماعیل فرزانه۴ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

کریم آزالی علمداری ۱ ؛ هادی روحانی۲ ۱استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

ایمان زکوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر مقادیر […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح ۱-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال

هلاله شافعی ۱ ؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی۲ ۱دانشگاه کردستان ۲دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

سید علیرضا حسینی کاخک۱ ؛ هما خالق زاده ۲ ؛ محسن نعمتی۳ ؛ محمد رضا حامدی نیا۴ ۱دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری ۲کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری […]