متابولیسم و بیوشیمی

۱۶ مهر ۱۳۹۵

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۱، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دکتر مژگان احمدی *۱، دکتر آسیه عباسی دلویی۲ ، دکتر لاله بهبودی۳ ۱- استادیار واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال

سیدرضا عطارزاده حسینی ، مرتضی مطهری راد ، نویده معین نیا مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه تأثیر یک […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر ۸ هفته تمرین آکواژیمناستیک بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ چربی زنان میانسال

عبدالصالح زر۱، سید علی حسینی ۲ ، عطیه همایون۳ ۱- دانشگاه جهرم ۲- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، ۳- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مجله […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظۀ بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین

مجید مهاجری ، حمید معرفتی، یگانه احسانی فرد، سید محمد علی عظیمی دخت ، حمید نجفی پور مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف:  تغییر سبک زندگی […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تاثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان سالمند

دکتر مینو باسامی *، دکتر خسرو ابراهیم ، بهزاد محمودی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت تناوبی […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

اثر هشت هفته‌ای مصرف ویتامین C و تمرین هوازی منظم بر سطوح سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد شبه انسولینی-۱ در دختران چاق

معصومه حبیبیان ، هاجر خسروی ، پروین فرزانگی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، سابقه و هدف: فاکتور‌های نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و رشد شبه […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

اثر تمرین ورزشی بر سطح سرمی بتا استرادیول، تستوسترون و اختلال شناختی در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده با لتروزول

سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش * گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران مجله شفای خاتم مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری۱ ؛ محمد فرامرزی۲ ؛ ابراهیم بنی طالبی ۳ ؛ زهرا مردان پور شهرکردی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر ۱۰ هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- ۱ و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

مهدی مقرنسی ۱ ؛ آسیه تاجی طبس۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه […]