متابولیسم و بیوشیمی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش‌های مادة مبتلا به سرطان پستان

حمید آقا علی نژاد ۱؛ محمدامین ساعی۲؛ علیرضا رمضانی۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس ۲کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌دبیر […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲

بابک هوشمند مقدم ۱؛ سید رضا عطار زاده حسینی۲؛ محمد رضا کردیorcid 3؛ تایماز دولو۴ ۱دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

ندا سلیمی۱؛ پروانه نظرعلی ۲؛ وحید تادیبیorcid 3؛ رستم علی زاده۴ ۱دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

شهرام محمدی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ ندا خالدی۴؛ مهسا عبدالهی۵ ۱دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران ۲استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تغییرات مقاومت به انسولین و رزیستین سرمی بعد از ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید در مردان دارای اضافه وزن و چاق

شاهین ریاحی ملایری؛ محمد امین ساعی۲ ۱استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری،دانشکده […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت هورمون‌های پپتیدهای دهلیزی و مغزی دانشجویان پسر

مهدی پیروز email 1؛ یونس خادمی۲؛ سید علی حسینی۳؛ حیدر عبادی اصل۴ ۱استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض‌های شدید عضلانی در دختران ورزشکار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مهسا صداقت* ۱، محمد رشیدی۲ ۱- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، مربی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران ، ۲- استادیار، گروه […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر ۱۲ هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست ۲۱ در زنان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

محمدرضا حامدی نیا۱، زینب فیروزه* ۲، امیرحسین حقیقی۳ ، سعید رمضانی۴ ۱- استاد فیزیولوژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲- […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

Salivary IL-1ß as an Objective Measure for Fatigue in Multiple Sclerosis?

Katrin Hanken,1 Carina Sander,2,3 Lara Qaiser,2 Hans-Peter Schlake,3 Andreas Kastrup,1 Michael Haupts,4,5 Paul Eling,6 and Helmut Hildebrandt1 Front Neurol Background: The causes of fatigue in multiple […]