متابولیسم و بیوشیمی

۱۲ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا بين ورزشکاران نخبه استقامتی و بی هوازی کار و ارتباط آن با شاخصهای هوازی و بی هوازی

روح الله نيکو يی* ، محسن حسن لی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر مقايسه ظرفيت های بافرينگ در مرحله بافرينگ ايزوکاپنيا […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين ، انسولين ، و مقاومت انسولين به دو شيوه اجرای حرکات مقاومتی در مردان دارای اضافه وزن

داريوش شيخ الاسلامی وطنی* ، شلير مرادی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثير حاد شيوه ارائه فعاليت مقاومتی بر هورمون […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله گر سديم هيدروژن۱( NHE1) و هم انتقال دهنده سديم بی کربنات ۱NBC1) (در عضلات اسکلتی رت

اميرعباس منظمی*، حميد رجبی ، رضا قراخانلو مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر تعيين اثر تمرين استقامتی بر بيان ژن های مبادله […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com ۲- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثير يک دوره فعاليت بدنی بر مقادير IGF-I و IGFBP-3 سرمی کودکان مبتلا به کوتاه قدی ايديوپاتيک

مرجان افغان، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر مريم رزاقی آذر، مهدی مجرد، مريم شعبانی ، فرهاد حسين پناه* پژوهش در پزشکی چکيده سابقه و هدف: با توجه […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های ديابتی در شرايط هايپوگليسمی

: مليحه آوسه ۱، روح الله نيکويی * ، وحيد شيبانی ۳ ۱- کرمان، بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده تربيت بدنی و علوم […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی ويسفاتين و سايتوکين TNF-α زنان جوان سالم غيرورزشکار

شيرين دهقان پيشه، فرهاد دريانوش*، حسين جعفری، داوود مهربانی، مريم کوشکی جهرمی ، مهسا ياغی کش استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

اثر چهار هفته تمرين استقامتی بر سطح سرمی آنزيم پاراکسوناز-۱ و نيم‌رخ ليپيدی مردان چاق غيرورزشکار

طالب عموزاد مهديرجی*، علی رضا براری، پروين فرزانگی ، مهران احمدی کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرين هوازی بر واسپين، کمرين و نيم‌رخ ليپيدی در زنان ديابتی نوع ۲

ميترا خادم‌الشريعه *، طيبه اميری‌پارسا ۲، محمدرضا حامدی‌نيا ۳، مرضيه‌السادات آذرنيوه۴ ، سيدعليرضا حسينی‌کاخک ۳ گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲- گروه […]