متابولیسم و بیوشیمی

۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير تمرين اختياری بر سطح فاکتور نروتروفيک مشتق از آستروسيت ساقه‌ مغز موش‌های صحرايی مبتلا به پارکينسون

ضياء فلاح‌محمدی*، مرجان احمدی-کردآسيابی ، محمد آقاسی دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران- بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، مازندران، ايران. ، […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

سنتز miRNA و مكانيسم‌هاي تنظيمي

نعيم احتشام, مهديه مودي, مجید خیراللهی مجله پزشکی اصفهان miRNAها (microRNAها) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیمی بیان ژن در سال ۱۹۹۳ در کرم نماتد […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

تاثير ترکيبی تمرين هوازی و مصرف β گلوکان جو بر قند خون و نيم رخ ليپيدی زنان مبتلا به ديابت نوع دو

فاطمه مختاری، فهيمه اسفرجانی ، مهدی کارگرفر گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله دیابت و متابویسم مقدمه: فعاليت بدنی به‌همراه رژيم غذايی، […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين و شاخص مقاومت به انسولين به پروتکل‌های مختلف فعاليت مقاومتی

زهرا جمشيدی خضرلو، سجاد احمدی زاد، مهدی هدايتی، هيوا رحمانی ، آزاده موحدی گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، مرکز تحقيقات سلولی مولکولی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

اثر کاهش فاصله‌های استراحتی بين ست‌های تمرينی به همراه مصرف مکمل کراتين مونوهيدرات بر عملکرد قدرتی و استقامتی زنان تمرين کرده

سحر کمانکش ، راحيل رزاقی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی پاسخ قدرت و استقامت به تمرين‌های مقاومتی با فواصل استراحتی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

پاسخ پروتئين وابسته به آگوتی (AgRP) به مصرف گلوکز پس از يک جلسه فعاليت هوازی در مردان غيرورزشکار

احمد عبدی ، آسيه عباسی دلويی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهش، بررسی پاسخ پروتئين وابسته به آگوتی (AgRP) به مصرف گلوکز […]
۱ مهر ۱۳۹۳

مقايسۀ اثر حاد ورزش استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت پلاسمايی اينترلوکين ۱۰ و کورتيزول

عبدالرضا کاظمی، حميد آقا علی نزاد ، راضيه دباغ زاده پزشکی ورزشی و تندرستی انواع فعاليت‌های ورزشی ممکن است موجب بروز پاسخ‌های مختلف سيستم ايمنی بدن […]