متابولیسم و بیوشیمی

۶ اسفند ۱۳۹۳

تاثير حاد فعاليت هوازی ‌وامانده ساز و مصرف کاکائو بر شاخص فيبرينوژن خون کاراته‌کارهای مرد نخبه

وحيد ساری صراف ، مهدی سليمانی ، عليرضا شمس الدينی *، سيروان آتشک ، امير امينی ، بهزاد بازگير ، عميدالدين خطيبی مجله پزشکی سبزوار زمينه […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

تاثير تمرين تناوبی و سن بر سطح لاکتات (La) و فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز (LDH) خون موش های صحرايی نر نژاد ويستار

الله يار عرب مومنی* مجله پزشکی جهرم مقدمه: فعاليت بدنی و سن از عوامل اثر گذار بر سطح لاکتات و لاکتات دهيدروژناز هستند و به نظر […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تأثير تيمار ۴ هفته ای عصاره آبی ريشه گياه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتين و وزن بدن در موش های صحرايی نر

مليحه حاجيانی، حسين کارگر جهرمی*، زهرا کارگر جهرمی ، زهرا خباز خرامه مجله پزشکی جهرم زمينه و هدف: چاقی يک بيماری مزمن است که شيوع آن […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

تأثير عصاره کلروفرمی گياه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرايی

دکتر محمد رامان مولودی، دکتر کامبيز حسن زاده، شميله روحانی، فريد زندی، عباس احمدی، پونه خلوتيان، دکتر امين رستمی، دکتر فرشاد شيخ اسمعيلی ، دکتر اسماعيل […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

ارتباط سطح سرمی IL-18 با گرلين آسيل‌دار، هورمون رشد، مقاومت انسولينی و پروفايل چربی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی، سيروان آتشک ، ويان وثوقی بانه مجله پزشکی یزد مقدمه: اينترلوکين-۱۸ (IL-18) يک سايتوکين پيش‌التهابی قوی است که افزايش سطوح آن با چاقی، سندروم […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مهناز مردانی ؛ ۲ عزت اله رفیعی؛ ۳ فرزاد ابراهیم زاده؛ ۴ هوشنگ بابا؛ ۴ سعید بالاور؛ ۴ مریم علی محمدی ۱دانشیار علوم تغذیه، دانشگاه علوم […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

امیرحسین حقیقی ؛ ۲ هادی یاراحمدی؛ ۳ آرزو ایلدرآبادی ۱- دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

تأثير شدت‌های متفاوت تمرين هوازی بر سطوح انسولين و مقاومت انسولين موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کيستيک تخمدان

نويسندگان: ناهيد بيژه *، عليرضا دلپسند ، کيوان حجازی مجله پزشکی سبزوار چکيده مقاله: زمينه و هدف: تمرين هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کيستيک که […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرين مقاومتی با و بدون دانه خرفه بر برخی از نشانگرهای آسيب کبد در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

آناهيتا صالحی ، پروين فرزانگی* استاديار فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری مجله پزشکی ارومیه زمينه و هدف: ديابت يک بيماری متابوليک است که از […]