متابولیسم و بیوشیمی

۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين شاخص‌های تن‌سنجی با سطح سرمی هموسيستئين

: اميد صادقی، زهرا مقصودی، مرتضی نصيری، فريبرز خوروش ، غلامرضا عسکری دکتری تغذيه مرکز تحقيقات امنيت غذايی و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر سطوح سرمی آديپوکاين‌های لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

فتاح مرادی*، اعظم حيدرزاده ، ويان وثوقی بانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: لپتين آديپوکاينی است که از طريق […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير يک جلسه فعاليت درمانده‌ساز بی‌هوازی بر نيمرخ چربی‌های خون در افراد فعال و غيرفعال

مجيد کاشف، سارا زارع کاريزک* ، ميثم شعبانی نيا دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربيت دبير شهيد […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

عملکرد تيروئيد و ارتباط آن با مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت بارداری در مقايسه با زنان باردار سالم

دکتر فرانک شريفی *، دکتر مهران نظام ديبا ، دکتر کوروش کمالی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ديابت بارداری و کم کاری تيروئيد از شايع‌ترين […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق

عباس عبدالملکی*، محمدعلی سماواتی شريف، پروين نيکبخت نصرابادی ، مرضيه امينی دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه بوعلی کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه آزاد همدان […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار

۱محمدرضا اسد؛ ۲مریم مرسلی ؛ ۳بهنوش وثاقی قراملکی ۱استادیار دانشگاه پیام نور ۲دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ۳استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران مجله علوم زیستی […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر ANP پلاسمای مردان غیرورزشکار

ساسان نقی زاده ؛ علی رواسی کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران مجله علوم زیستی ورزشی چکیده قلب، هورمونی به نام پپتید ناتریورتیک […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-۱ و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

۱علی رضا صفرزاده؛ ۲ملیحه حاجی زاده رستمی؛ ۳الهه طالبی گرکانی ؛ ۳رزیتا فتحی ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]