متابولیسم و بیوشیمی

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

پیش‌بینی حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه‌سواران جوان تمرین‌کرده

۱ حمید قبادی ؛ ۲ حمید معرفتی ۱شهید باهنر کرمان ۲مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعۀ حاضر پیش‌بینی ‌برون‌دۀ توانی معادل با حداکثر لاکتات حالت پایدار […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسه اثر ۸ هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن

۱ مهدی حکیمی ؛ ۲ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ۳ مریم علی محمدی ۱دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳دبیر تربیت […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير تمرينات ترکيبی همراه با مصرف مکمل ال-کارنيتين بر تغييرات هورمونی، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی در مردان چاق

مهدی حکيمی*، داريوش شيخ‌الاسلامی وطنی ، مريم علی محمدی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ايران مجله […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير يک جلسه فعاليت ورزشی مقاومتی دايره‌ای با شدت‌های مختلف ۱RM بر مقادير پپتيدها/پروتئين‌های اورکسيژنيک NPY و گرلين در دانشجويان مرد سالم

محمدرضا کردی، عباس قنبری نياکی، علی اصغر فلاحی* ، علی‌رضا عباسی استاديارفيزيولوژی ورزشی بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شيراز […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين کم حجم تناوبی شديد بر غلظت سرمی لپتين، گلوکز و درصد چربی بدن کشتی گيران جوان

دکتر عبدالرضا کاظمی*، دکتر رسول اسلامی، مسعود قائد علی ، مختار قنبرزاده مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

۱ محمدابراهیم بهرام؛ ۲ مهدی مقرنسی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

۱ امیرحسین حقیقی ؛ ۲ ملیحه شجاعی؛ ۳ محمد رضا حامدی نیا ۱دانشیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

۱ رویا عسکری ؛ ۲ علی اصغر رواسی؛ ۲ عباسعلی گایینی؛ ۳ مهدی هدایتی؛ ۴ محمدرضا حامدی نیا ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

آثار حاد ۳۰ ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص‌های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال

۱ حمید اراضی ؛ ۲ کاکو حسینی؛ ۳ محمد زاهد ابوالحسنی ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم […]