متابولیسم و بیوشیمی

۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین

علی محمدی منش، حسن مظفری خسروی ، علی اصغر وحیدی نیا، سعید دعائی ، ایرج صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کلسیم بر سطح هورمون آنتی مولرین و برخی از شاخص‌های متابولیکی مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عباس صارمی ۱ ؛ محدثه سادات یعقوبی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال

احسان میر، سیدرضا عطارزاده حسینی *، کیوان حجازی ، مجتبی میرسعیدی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی ۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ کامران قائدی۳ ؛ سید محمد مرندی۴ ؛ زهرا اسدی سامانی۵ ؛ فاطمه کاظمی نسب۶ ۱استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد۱ ؛ سعید علیپور پارسا۲ ؛ رویا ذکری ۳ ؛ سعید دباغ نیکوخصلت۴ ؛ هادی ابراهیمی۵ ۱دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ۲استادیار دانشگاه علوم پزشکی […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی ۱ ؛ اصغر توفیقی۲ ؛ غفور غفاری۳ ۱کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه ۲استادیار دانشگاه ارومیه ۳کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه۱ ؛ زهرا سرلک۲ ؛ سمانه فراحتی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی و […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده

هادی روحانی ۱ ؛ سید صالح صفری موسوی۲ ؛ سمیرا غلامیان۳ ؛ اسماعیل فرزانه۴ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

کریم آزالی علمداری ۱ ؛ هادی روحانی۲ ۱استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران […]