۹ آذر ۱۳۹۳

تاثير ۶ هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير۶ هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران ۱۶-۱۲ سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر يک دوره شنای تمرينی موش‌های صحرايی باردار بر سطح عامل رشد اندوتليال عروقی (VEGF) بافت کليه زاده‌های موش

شادمهر ميردار*، مريم جراحی، مهدی هدايتی، اکبر حاجی زاده ، غلامرضا حميديان دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر مجله […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر سطوح سرمی آديپوکاين‌های لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

فتاح مرادی*، اعظم حيدرزاده ، ويان وثوقی بانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: لپتين آديپوکاينی است که از طريق […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير يک جلسه فعاليت درمانده‌ساز بی‌هوازی بر نيمرخ چربی‌های خون در افراد فعال و غيرفعال

مجيد کاشف، سارا زارع کاريزک* ، ميثم شعبانی نيا دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربيت دبير شهيد […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق

عباس عبدالملکی*، محمدعلی سماواتی شريف، پروين نيکبخت نصرابادی ، مرضيه امينی دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه بوعلی کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه آزاد همدان […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-۱ و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

۱علی رضا صفرزاده؛ ۲ملیحه حاجی زاده رستمی؛ ۳الهه طالبی گرکانی ؛ ۳رزیتا فتحی ۱استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

اثر یک دورۀ تمرینی منتخب بر ظرفیت‌های ریوی غواصان اسکوبا و حبس نفس

۱زهره نوری ؛ ۲فرزانه تقیان؛ ۲غلامرضا شریفی ۱کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ۲استادیار، دانشکدۀ تربیت […]