۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال

تکتم شادکام ۱ ؛ پروانه نظرعلی۲ ؛ ناهید بیژه۳ ۱کارشناس‌ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران ۲دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

شادمهر میردار ۱ ؛ سیدعیسی مهدی نیا۲ ؛ طاهره بیانی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

مریم شعبانی۱ ؛ سیروس چوبینه ۲ ؛ محمدرضا کردی۳ ؛ مرجان افغان۴ ۱مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، البرز، ایران ۲استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن

اعظم بهراد۱ ؛ رویا عسکری ۲ ؛ محمدرضا حامدی نیا۳ ۱٫دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲استادیار گروه فیزیولوژی […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

هدی عبدی حمزه کلایی۱ ؛ عباسعلی گائینی ۲ ؛ محمدرضا کردی۳ ؛ ولی اله دبیدی روشن۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، […]
۲۱ آبان ۱۳۹۵

مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

آسیه میرزا آقاجانی۱ ؛ حسن علی خانی ۲ ؛ زهرا حجتی۳ ؛ علی قرائت۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۲استادیار گروه تربیت […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۱، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دکتر مژگان احمدی *۱، دکتر آسیه عباسی دلویی۲ ، دکتر لاله بهبودی۳ ۱- استادیار واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی وغیرپارانشیمی ریه

مهدی یادگاری ، شادمهر میردار ، غلامرضا حمیدیان مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: اطلاعات موجود در ارتباط با تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر ۱۴ هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

حمد فتحی ۱ ؛ رضا قراخانلو۲ ؛ حمید رجبی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران ۲دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم […]