۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين استقامتی بر بيان ژن فاکتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ در موش‌های نر نژاد ويستار

محمد فتحی، رضا قراخانلو ، راضيه رضايی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: فعاليت استقامتی موجب تجديد ساختار قلب می‌شود و بيان بسياری از ژن‌‌ها […]
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تغييرات عوامل تحريکی رگزايی ناشی از تمرين مقاومتی فزاينده در رت های ديابتی

مهرنوش مهرو*، عباسعلی گائينی، سيروس چوبينه ، محسن جاويدی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: فعاليت ورزشی کنترل کننده بيماری‌هاست و مشاهده گرديده است در مبتلايان […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

تاثير يک دوره تمرين ترکيبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسيستئين و نيمرخ ليپيدی مردان دارای اضافه وزن

سعيد امام دوست، دکتر محمد فرامرزی*، لاله باقری، دکتر خديجه اوتادی، احسان رزاقی نائينی، دکتر طاهره يزدانی ، علی ديرنده دانشيار دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی شهر […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی اثر عصاره آبی سير بر ميزان نيتريک اکسايد سرمی موش

سکينه مويد محسنی، حميده روحانی، مرضيه اقتداردوست، سيدمحمدرضا عمادی، مهرداد روغنی ، طوبی غضنفری* استاد گروه ايمونولوژی ومرکز تحقيقاتی تنظيم پاسخ‌های ايمنی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲

۱ پیمان یوسفی پور؛ ۲ وحید تأدیبی ؛ ۳ ناصر بهپور؛ ۳ عبدالحسین پرنو؛ ۱ محمد احسان دلبری؛ ۱ صیاد رشیدی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان

۱ معصومه حیدری ؛ ۲ وحید ذوالاکتاف ۱کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان* ۲دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی در این ‌پژوهش نسخة فارسی آزمون سخن گفتن طراحی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-۶ و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار

۱ پریسا روزبهانی ؛ ۲ بهمن میرزایی ۱کارشناس ارشد دانشگاه گیلان ۲دانشیار دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه توان هوازي، توان بي هوازي، شاخص توده بدن و درصد توزيع چربي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

علی اصغر مازنی، علی اصغر محمدی، محمد شبانی، علی حسنی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران ۹-۱۲ ساله دارای اضافه وزن و چاق

داریوش شیخ الاسلامی وطنی، ناصح جهانی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: رشد چاقی مرتبط با کاهش فعالیت بدنی باعث شده […]