۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

۱رضا قراری عارفی ؛ ۲محمد همتی نفر؛ ۳محمد کردی ۱دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند ۲دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

۱ زهرا احمدی* ؛ ۲ فهیمه اسفرجانی؛ ۳ شهرام لنجان نژادیان ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

۱ زهرا ذونعمت* ؛ ۲ حمید معرفتی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تأثير يک دوره تمرين مقاومتی و آموزش تغذيه‌ای بر قدرت عضلانی و ترکيب بدن دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه گيلان در بهار سال ۱۳۹۲

فرهاد پاشازاده*، فرهاد رحمانی نيا۲ ، حميد محبی۲ کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژی ورزشی- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه گيلان مجله پزشکی رفسنجان زمينه و […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

بررسی نرم قد، وزن و نمايه توده بدنی ( BMI) در کودکان ۱۱-۶ سال شهر يزد در سال ۹۰-۱۳۸۹

حسن مظفری خسروی*، لاله نبی زاده اصل، مريم اکبری، زينب احدی ، بهروز طلائی طلوع بهداشت یزد مقدمه: ارزيابی روند رشد بويژه در اطفال از اهميت […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

ارتباط بين هيپوکسی شبانه با ميزان کسر جهشی بطن چپ در بيماران با نارسايی احتقانی قلب

محمد ميرزا آقازاده*، نسرين فولادی، بيژن زمانی، فريبا مهدی نيا ، راحله محمدی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: نارسايی قلبی از علل عمده بستری های […]
۲۵ مهر ۱۳۹۳

The Role of Exercise Preconditioning in Cardioprotection against Ischemia Reperfusion Injury

 Mostafa Rahimi, Ali Reza Asgari , Ali Khoshbaten مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Cardiovascular diseases are still the main cause of mortality around the world. Therefore, […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين […]