۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسه اثر ۸ هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن

۱ مهدی حکیمی ؛ ۲ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ۳ مریم علی محمدی ۱دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳دبیر تربیت […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير تمرينات ترکيبی همراه با مصرف مکمل ال-کارنيتين بر تغييرات هورمونی، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی در مردان چاق

مهدی حکيمی*، داريوش شيخ‌الاسلامی وطنی ، مريم علی محمدی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ايران مجله […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی تأثير يک دوره تمرين استقامتی تناوبی ترکيبی بر برخی عوامل کليدی انتقال معکوس کلسترول در نوجوانان پسر

بهلول قربانيان* ، آقاعلی قاسم‌نيان استاديار رشته فيزيولوژی ورزشی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی بر قابلیت‌های جسمانی پسران ۱۲ تا ۱۴ سال

۱ سیروس نظری پیردوستی ؛ ۲ علیرضا رمضانی؛ ۳ غلامرضا لطفی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ۲دانشیار – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ۳استادیار -دانشگاه تربیت دبیر […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تأثير ورزش صبحگاهی بر کيفيت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: يک گزارش کوتاه

ايمان نويدی، فضل اله غفرانی پور، زهرا طاهری ، محبوبه خورسندی* مجله پزشکی رفسنجان زمينه و هدف: کارمندان قشر عظيمی از شاغلين هستند و کار بی‌تحرکی […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقايسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی با بازتوانی قلبی در مرکز بر روی پروفايل چربی بيماران عروق کرونر

اعظم موسوی سهروفروزانی*، فهيمه اسفرجانی، معصومه صادقی ، حسين حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: اگرچه شرکت در بازتوانی قلبی در مرکز به منظور کاهش […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت انسولينی، نيم رخ چربی، تعداد گلبول های سفيد و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی* ، سوران حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آديپوسايتوکينِ رسيستين يک ميانجی التهابی و زيست شاخص بيماری های متابوليکی و قلبی عروقی می […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

۱ محمدابراهیم بهرام؛ ۲ مهدی مقرنسی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

پاسخ عوامل (شاخص‌های) آمادگی جسمانی به توالی‌های زمانی تمرین در دوره‌های رشدی مختلف

۱ فرناز ترابی ؛ ۲ کیا رنجبر؛ ۳ سارا سوری ۱استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشجوی کارشناسی […]