۲۵ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای قلبی تنفسی در مردان مبتلا به ديابت نوع ۲

اکبر قلاوند، ۲ سعيد شاکريان، ۳ روح اله رضايی *، ۴ شهلا حجت ، ۵ امير سرشين دانشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

بررسی اثر مکمل ياری‌توأم ويتامين‌های E و C بر پارامتر‌های چربی خون در سالمندان ساکن شهر اصفهان

مهسا ملک اجمدی، امير منصور علوی نائينی ، ابوالقاسم جزايری ، محمدرضا آقای قزوينی استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

اثر يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح پلاسمايی کمرين و انسولين در دو گروه موش‌های نر سالم و موش‌های نر مقاوم به انسولين

دکتر رزيتا فتحی *، خانم زهرا مسيبی، دکتر پروانه نظرعلی ، آقای سجاد اصلانی دانشيار دانشگاه مازندران مجله پژوهش در پزشکی سابقه و هدف: کمرين آديپوکاينی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

نوشيدنی‌های شيرين و خطر چاقی و عوامل خطر قلبی ـ عروقی مرتبط با آن در بزرگسالان تهرانی

هانيه السادات اجتهد۱، پونه انگورانی۲، دکتر پروين ميرميران *، سعيد صادقيان شريف۴ ، دکتر فريدون عزيزی۵ ۱- مرکز تحقيقات چاقی و عادات غذايی، پژوهشکده علوم سلولی-مولکولی […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه […]
۶ تیر ۱۳۹۴

بررسی تاثير مصرف جوانهی گندم بر پروفايل ليپيد

نرگس سرشار *، دکتر حسين مختاريان دلويی، دکتر مهدی مشکی، دکتر عصمت آسايی ، دکتر مهدی يعقوبی اول ريابی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: نظر […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۱۲ هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-۱ و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع ۲

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

۱ محمد فتحی؛ ۲ رضا قراخانلو ۱دانشگاه لرستان ۲دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن […]