۲۵ شهریور ۱۳۹۵

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران ۱۷-۱۲سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

مریم شهریاری۱ ؛ فرزاد ناظم ۲ ؛ محمدعلی سماواتی شریف۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ۲دانشیار […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر ۱۱ تا ۱۷ ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری

افسانه شاکرین ؛ زیبا استوان کارشناس ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش با هدف اجرای تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال

یعقوب مهری الوار ۱ ؛ زهرا سایه وند۲ ؛ فهیمه عرفانی آداب۳ ؛ رشید حیدری مقدم۴ ؛ محمدعلی سماوات شریف۵ ؛ سجاد کرمی۶ ۱دانشجوی دکتری دانشگاه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و وقفه‌های تنفسی خواب در سالمندان افسرده شهرستان سقز در سال ۱۳۹۳

محمد فرج زاده۱، میمنت حسینی *۲، جمیله محتشمی۳، سمیرا چای بخش۴، منصوره زاغری تفرشی۵ ، حمیده حاج نصیری۶ ۱- کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین-۱ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

مهین نصرآبادی۱ ، مهدی مقرنسی *۲ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقدمه: امنتین-۱ آدیپوکین شناخته شده‌ای است […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

مروری بر تاثیرات فیزیولوژیک تمرینات هوازی و مقاومتی بر مقاومت انسولینی و برخی بیومارکرها در بیماران کبد چرب غیرالکلی

اعظم موسوی سهروفروزانی ، محسن قنبرزاده دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: در […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی واسپین و نسفاتین-۱ در زنان مسن مبتلا به پُرفشاری خون

مریم مختاری ، دکتر فرهاد دریانوش * دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: آدیپوکین­ها از جمله […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

اثر تمرین استقامتی بر مولکول های چسبان سرم مردان دارای اضافه وزن

دکتر حجت الله نیکبخت، دکتر عباسعلی گائینی ، خالید محمدزاده سلامت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار

خلیل اله منیخ* ۱ ؛ مجید کاشف۲ ؛ احمد آزاد۳ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ۲دانشیار گروه […]