۳۰ دی ۱۳۹۴

تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن myh6 و تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ

محمد فتحی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: فعالیت استقامتی، موجب تجدید ساختار قلب می‌شود. همچنین ژن myh6  تحت تأثیر تجدید ساختار قلب قرار دارد. این […]
۳۰ دی ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر مقادیر رزیستین پلاسمایی در دانشجویان پسر غیرورزشکار (یک مطالعه آزمایشی)

کریم دهقانی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: بافت چربی به‌عنوان منبع ذخیره انرژی، یک ارگان درون‌ریز مهم شناخته شده است که هورمون‌های زیادی از جمله، […]
۳۰ دی ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات بادی بیوتی بلی ایروبیک بر پیشگیری از افزایش عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان بزرگسال

خانم مینو دادبان شهامت، خانم راحله داودزاده، خانم معصومه سدیدی ، دکتر یوسف دادبان شهامت مجله پیشگیری و سلامت زمینه و هدف: بادی بیوتی بلی ایروبیک […]
۲۴ دی ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار

مهرداد فتحی *، سمیه خیرابادی، محسن دهباشی ، بهاره کتابدارژ فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: امروزه از چاقی به‌عنوان یک معضل […]
۲۴ دی ۱۳۹۴

مقایسه ی تاثیر دو برنامه ی تمرینی مختلف (تناوبی در مقابل تداومی) بر آمادگی هوازی دانش آموزان ۱۲-۹ سال

سید علیرضا حسینی کاخک ۱ ؛ علیرضا رضایی بجستانی۲ ؛ محمدرضا شهابی کاسب۳ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]
۱۳ دی ۱۳۹۴

اثر مصرف مکمل ال-کارنیتین طی شش هفته بر درصد چربی و نیمرخ لیپوپروتئین پسران غیرورزشکار

جواد جلالی *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، معرفت سیاه‌کوهیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : نتایج متفاوتی در خصوص مصرف ال – کارنیتین بر […]
۳ دی ۱۳۹۴

تتأثير ۸ هفته تمرين استقامتی و مکمّل‌ياری پروتئين وی Whey)) بر سطوح سرمی لپتين، نسبت تستوسترون به کورتيزول، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی دانشجويان پسر چاق

مهدی حکيمی ، معرفت سياهکوهيان، بهروز بقايی، مريم علی محمدی ، کيوان احمدی دهرشيد مجله طب مکمل مقدمه: در زمينه تاثير پروتئين Whey در جريان تمرينات […]
۳ دی ۱۳۹۴

تاثير سه شيوه تمرين ترکيبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دکتر ابراهيم بنی طالبی ، علی حسين زاده، زهرا مردان پور شهرکردی ، دکتر صادق امانی شلمزاری مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: هدف اصلی از […]
۳ دی ۱۳۹۴

ارتباط هموسيستئين پلاسما و شدت بيماری رگ‌های کرونر در بيماران آنژيوگرافی کرونری

دکتر فردين ميربلوک، دکتر ارسلان سالاری، دکتر مائده رضائی‌دانش *، دکتر احسان کاظم‌نژاد، دکتر بيژن شاد، دکتر جلال خيرخواه، دکتر امين مهاجری‌مقدم، دکتر محبوبه قلی‌پور، دکتر […]