۳ تیر ۱۳۹۷

تأثیر مکمّل‌سازی بذر کتان و تمرین ‌ترکیبی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی- عروقی و هورمون‌ کورتیزول در زنان دارای اضافه‌وزن

وحید ساری صرّاف ، رامین امیرساسان، فاطمه حلال خور دانشیار ، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران […]
۳ تیر ۱۳۹۷

تأثیر تمرین پیلاتس به همراه مصرف ویتامین E بر برخی شاخص‌های سندرم متابولیک در دختران نوجوان دارای اضافه وزن

فهیمه کریمی ۱؛ مهدی مرادی۲؛ بهروز بقایی۳ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، اداره آموزش پرورش شهرستان محلات، محلات، استان مرکزی، ایران. ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت […]
۳ تیر ۱۳۹۷

مقایسه اثر سه برنامه تمرین مقاومتی بر عملکرد ریوی، عملکرد جسمانی و ترکیب بدن در دختران دارای اضافه وزن

راحله کرمانی زاده۱ ، امیرحسین حقیقی* ۲، رویا عسکری۳ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲- دانشیار گروه […]
۳ تیر ۱۳۹۷

اثر تمرین هوازی بر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدان و عملکرد ریوی مردان مبتلا به آسم ریوی با شدت خفیف تا متوسط

مسعود معینی۱ ، مجتبی ایزدی* ۲، شهرام سهیلی۳ ۱- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران ۲- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد […]
۳ تیر ۱۳۹۷

اثر ورزش بر هیپرتروفی قلبی ناشی از افزایش سن، نقش فشار اکسایشی و برخی از پروتئین کینازهای فعال شده با میتوژن

بهروز بقایی۱ ، معرفت سیاه کوهیان* ۲، پوران کریمی۳ ، آنا ماریا بوتلهو تیکسیرا۴ ، سعید دباغ نیکوخصلت۵ ۱- دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی با شدت بالا بر سطوح TNF-α و VEGF بافت عضلۀ نعلی موش‌های چاق

مریم باقری۱؛ علی یونسیان۲؛ رحیمه مهدی زاده۲؛ مریم نورشاهی ۳ ۱کارشناس‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران ۲دانشیار، دانشکدة تربیت […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطة شکست ضربان قلب (HRDP) به روش D-Max بر تغییرات لاکتات خون، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان جوان فوتبال

اصغر جلالی۱؛ مهدی عباسپور۲؛ مهدی حکیمی orcid 3؛ مریم علی محمدی۴ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور همدان ۲استادیار […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اثر دو پروتکل متفاوت تقویت پس از فعال‌سازی (با و بدون انسداد عروق) بر عملکرد بی‌هوازی دختران ورزشکار عضو تیم های منتخب دانشگاه

اکرم شریفی مقدم ۱؛ فائزه ناصرخانی۲؛ سید علیرضا حسینی کاخک۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس‌ارشد […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تاثیر۸ هفته فعالیت هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن SOD و GPX بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار

مهسا دهقان منشادی۱؛ محمد رضا اسد۲؛ سعید نقیبی ۳ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران-ایران ۲٫ دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران-ایران ۳استادیار […]