۶ تیر ۱۳۹۴

اثر مصرف يک وعده مکمل گلوتامين بر شاخص‌های آسيب عضلانی پس از فعاليت مقاومتی برون‌گرا

آزاده نجارزاده۱، هادی عطارد *، حسن مظفری خسروی۱، علی دهقانی۱ ، فواد عسجدی۳ ۱- يزد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی ، پرديس بين الملل،گروه تغذيه دانشجوی […]
۶ تیر ۱۳۹۴

بررسی تاثير مصرف جوانهی گندم بر پروفايل ليپيد

نرگس سرشار *، دکتر حسين مختاريان دلويی، دکتر مهدی مشکی، دکتر عصمت آسايی ، دکتر مهدی يعقوبی اول ريابی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: نظر […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير رايحه‌ی گلاب بر شدت درد زايمان در زنان نخست‌زا

نسرين روزبهانی *، مهتاب عطارها، نعيمه اکبری ترکستانی، ليلا اميری فراهانی ، طوبی حيدری مجله طب مکمل مقدمه: درد زايمان يکی از شديدترين دردهايی است که […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عناب بر ميزان آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) و سوپر اکسايد ديسموتاز (SOD) سرم به دنبال يک جلسه تمرين حاد مقاومتی

محمداسماعيل افضل پور، سيد حسين ابطحی ايوری * ، اعظم رضازاده مجله افق دانش زمينه و هدف: ورزش شديد با ايجاد فشار اکسايشی موجب آسيب به […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۴ هفته تمرين سرعتی تناوبی شديد با و بدون مصرف مکمل ال-آرژنين بر عملکرد زنان فوتساليست

اکرم حسينی، وحيد ولی پور ده نو *، محمد عزيزی ، مهين خنجری عالم مجله افق دانش اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثير ۴ هفته […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز

۱ امیر خسروی؛ ۲ بهمن میرزایی ؛ ۳ جواد مهربانی؛ ۴ بهرام رسولیان ۱دانشگاه آیت اله بروجردی- گروه تربیت بدنی ۲استاد.دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير تمرينات ترکيبی همراه با مصرف مکمل ال-کارنيتين بر تغييرات هورمونی، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی در مردان چاق

مهدی حکيمی*، داريوش شيخ‌الاسلامی وطنی ، مريم علی محمدی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ايران مجله […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

۱ عباس جلیلی؛ ۲ فریده اخلاقی؛ ۳ سید مجید باقری؛ ۴ پریسا چهل مرد اله آبادی؛ ۵ مجید خادم رضاییان ۱کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

اثر درمانی ترکيب کافئين و گلی‌بنکلاميد بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرايی ديابتی نوع ۲

محمدحسن قوسيان مقدم*، محسن خليلی، سعيده قاسمی دولت آبادی ، فرزانه شجاع شفيعی استاديار گروه بيوشيمی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ايران مجله پزشکی دانشور مقدمه […]