۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر مکمل سازی مونوهیدرات کراتین بر آپوپتوزیس در فعالیت حاد مقاومتی مردان میانسال

وحید ساری صراف، رامین امیرساسان، داریوش شیخ الاسلامی وطنی، حسن فرجی مربی واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر مکمل کورکومین و ۸ هفته تمرین استقامتی بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کبد موش‌های صحرایی نر

عبدالعلی بنائی فر ، حسن شاه کندی، لاله بهبودی تبریزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر آلوئه ورا همراه با تمرین شنا بر آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز موش‌های صحرایی ‏دیابتی

سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، ابوالفضل منصوری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: بیماری دیابت می‌تواند […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل چای سبز بر میزان غلظت تستوسترون و گلوبولین متصل‌شونده به هورمون‌های جنسی پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

علی حسنی ۱ ؛ روح الله گواهی۲ ؛ سلمان پادروند۳ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه صنعتی شاهرود ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود ۳کارشناسی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه

مرتضی مطهری راد۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی ۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار

محمد رضا کردی ۱ ؛ فرزانه ملکی۲ ؛ صادق ستاری فر۳ ؛ علی اصغر رواسی۴ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

احمد جعفری ۱ ؛ سید حسن رسولی۲ ؛ محسن زروار۳ ۱دانشجوی دکتر‌ی متابولیسم ورزشی‌ دانشگاه مازندران و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی […]
۸ آذر ۱۳۹۵

اثر شش هفته تمرين تخليه گليکوژنی بهمراه مصرف گلوکز و گلوتامين بر برخی آنزیم های آنتی اکسيدانی در مردان سالم غير فعال

علی قاسمی کهریزسنگی; امین راجی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از تحقيق حاضر بررسي تغییرات دو آنزيم آنتي¬اکسيداني گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز گلبول […]
۸ آذر ۱۳۹۵

بررسی تاثیر ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن

۱- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ۳- مرکز تحقیقـات بیماری‌های […]