۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تاثير تمرين منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

صابر ساعدموپشی *، دکتر لطف ا. . ساعدموچشی، محمد رضا الموری ، غفور غفاری مجله پزشکی کردستان مقدمه: بيماری‌های قلبی- عروقی به‌خصوص آترواسکلروز از علل اصلی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

مصرف عصاره جينکوبيلوبا و تمرين شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرين نکرده

بهناز حاجی رضايی، عليرضا براری * ، آسيه عباسی دلويی ۲- استاديار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت الله آملی، آمل، ايران ۲- استاديار، […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

بررسی اثر مکمل ياری‌توأم ويتامين‌های E و C بر پارامتر‌های چربی خون در سالمندان ساکن شهر اصفهان

مهسا ملک اجمدی، امير منصور علوی نائينی ، ابوالقاسم جزايری ، محمدرضا آقای قزوينی استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

بررسی تأثير مکمل‌ياری با کراتين بر حافظه، يادگيری و آپوپتوز بعد از تزريق بتاآميلوئيد در موش‌های صحرايی نر ويستار

مالک علی محمدی، حميده پيشوا ، محمدرضا اشراقيان ، محمدرضا زرين دست استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

نوشيدنی‌های شيرين و خطر چاقی و عوامل خطر قلبی ـ عروقی مرتبط با آن در بزرگسالان تهرانی

هانيه السادات اجتهد۱، پونه انگورانی۲، دکتر پروين ميرميران *، سعيد صادقيان شريف۴ ، دکتر فريدون عزيزی۵ ۱- مرکز تحقيقات چاقی و عادات غذايی، پژوهشکده علوم سلولی-مولکولی […]
۹ تیر ۱۳۹۴

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تاثير مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر برخی شاخص‌های سرمی آسيب عضلانی متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی

مهدی چنگيزی ، محسن ابراهيمی ، محسن آوندی مجله کومش سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر غلظت […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تأثير مصرف مکمل سير بر عملکرد هوازی مردان غير ورزشکار

بهزاد ساکی ، مجتبی پايدار اردکانی، زهرا امرايی ، امين صالحی ابرقويی مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: تمرين استقامتی طولانی مدت شاخص‌های […]
۹ تیر ۱۳۹۴

تأثير مکمل‌های پروتئين وی و کراتين بر شاخص‌های آمادگی جسمانی، سرعت و هيپرتروفی عضلانی در مردان تمرين نکرده طی يک دوره تمرين مقاومتی

قدير ذهبی مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: در مورد تأثير دو مکمل پروتئين و کراتين به همراه تمرين مقاومتی بر ترکيب […]